Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 18846/2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 81739 09-12-2021 13:25 09-12-2021 13:25
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Κ.Ε ΕΛΚΕ 82291. 09-12-2021 12:30 09-12-2021 12:30
Ορθή επανάληψη της με αρ. πρωτ. 21698/2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έως τριών συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο έργο με ακρωνύμιο "«CROSS - COASTAL -NET " Κ.Ε. ΕΛΚΕ 82485. 09-12-2021 09:10 09-12-2021 09:10
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων εργασίας ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου Κ.Ε. 82546 08-12-2021 13:17 08-12-2021 13:17
Εγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 18815/2021 πρόσκλησης ενδιαφέροντος (α) Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 5 και β) Αρχιτεκτονική Τεχνολογία) Κ.Ε. 82059 03-12-2021 14:33 03-12-2021 14:33
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 18793/2021 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82059 (ΑΡΧ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 3) 03-12-2021 13:21 03-12-2021 13:21
Προκήρυξη, Περίληψη προκήρυξης και ΦΕΚ προκήρυξης μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης 01-12-2021 12:16 01-12-2021 12:16
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για 1 σύμβαση έργου με Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού/Π.Ε. Μηχανικών 01-12-2021 08:37 01-12-2021 08:37
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 1 σύμβαση μίσθωσης έργου ιδ. δικαίου με διπλ/χο Π.Ε. Μηχανικό Περιβάλλοντος Κ.Ε. 82503 30-11-2021 14:26 30-11-2021 14:26
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία σύμβαση μίσθωσης έργου με διπλ/χο Ηλεκτρολόγο/Ηλεκτρονικό Μηχανικό Κ.Ε. 82130 29-11-2021 16:16 29-11-2021 16:16
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με Ηλεκτρολόγo/Ηλεκτρονικό Μηχανικό & Μηχανικό Υπολογιστών Κ.Ε. 81800 29-11-2021 12:33 29-11-2021 16:02
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Κ.Ε ΕΛΚΕ 81552. 26-11-2021 09:28 26-11-2021 09:28
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έως τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Κ.Ε ΕΛΚΕ 82485. 24-11-2021 12:28 24-11-2021 12:28
Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 16414/15-09-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 24-11-2021 11:07 24-11-2021 11:07
Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 16413/15-09-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 24-11-2021 10:41 24-11-2021 10:41
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012