Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης–Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ, συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού μελέτης "Μελέτες ειδικού σκοπού κτιρίων Πολυτεχνειούπολης Πολυτεχνείου Κρήτης"

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης–Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ, συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού μελέτης "Μελέτες ειδικού σκοπού κτιρίων Πολυτεχνειούπολης Πολυτεχνείου Κρήτης"

 • 1
 • Συντάχθηκε 21-01-2020 13:05 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ

  Το Πολυτεχνείο Κρήτης προτίθεται να διενεργήσει ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 241.447,68 € (χωρίς το ΦΠΑ 24%), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).    

  Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης θα προβεί, σύμφωνα με την ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β’) απόφαση του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών και την παρ. 8η του άρθ. 221 του Ν.4412/2016, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση,  μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής διεξαγωγής του ανωτέρω διαγωνισμού μελέτης. 

   Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα εγγεγραμμένα μέλη του Μη.Μ.Ε.Δ. σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, που συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

   Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί  την Τρίτη 28-01-2020 και ώρα 10.00΄π.μ. μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr).

  Η επιτροπή του άρθ. 5 της υπ’ αριθμ ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/2017 Β’)  απόφασης, η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση για διεξαγωγή κληρώσεων μέσω του ΜΗΜΕΔ, με απόφαση της Συγκλήτου στην υπ’ αρ. 518/17-01-2020 συνεδρίασή της, είναι διμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:

  1)     Αχιλλέως Γεώργιο, ΠΕ Αγρ. Τοπογράφο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και εγγεγραμμένο χρήστη Μη.Μ.Ε.Δ. και   2)     Μαυρακάκη Θεοδώρα, ΔΕ Προσωπικό Η/Υ, υπάλληλο του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

  Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού διενέργειας της κλήρωσης.

  Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες:

  α)   του Πολυτεχνείου Κρήτης: www.tuc.gr/Επισκέπτες/Προκηρύξεις και Διαγωνισμοί και

  β)   του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Συστημάτων Τμήμα υποστήριξης εφαρμογών και Υπηρεσιών Πληροφορικής: www.ggde.gr (e-mail: site-support@yme.gov.gr).

   

  Εκ μέρους του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Τεχνικών Υπηρεσιών

  Βαρβάρα Πετρίδου

   


  Συνημμένα:

 • 1

Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο.
Σύνδεση
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012