Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίας θέσης Πτυχιούχου Φυσικού για δώδεκα μήνες (12) με σύμβαση μίσθωσης έργου.

 • 1
 • Συντάχθηκε 24-01-2020 10:13 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης της  Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη συστήματος πολυφασματικής μικροσκοπίας σύμφωνων ακτίνων-Χ/ Development of a coherent X-ray multispectral microscopy system» με ακρωνύμιο “ XMMaS ” και κωδικό έργου: Τ1ΕΔΚ-04549, με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82052 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών κ. Κωνσταντίνο Μπάλα, αποφασίζει την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την πλήρωση μίας (1) θέσης, με σύμβαση μίσθωσης έργου, ως ακολούθως: 

  Θέση: Πτυχιούχου Φυσικού ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ισότιμου τίτλου από ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  Αριθμός ατόμων: (1)

  Διάρκεια απασχόλησης: Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα  παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη του έργου την 18/09/2022, ή έως την λήξη τυχόν παρατάσεών του. Η ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.

  Αποδοχές: 28.865 € συμπ/νου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου.  

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Πτυχιούχος Φυσικός ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ισότιμου τίτλου από ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ. 

  Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα - Κριτήρια:      

  • Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος σε αντικείμενο συναφές με την επιστημονική οργανολογία στην περιοχή της Ατομικής Φυσικής, από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ισότιμου τίτλου από Σχολή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσσας
  • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά / τεχνικά περιοδικά σε αντικείμενο συναφές με την επιστημονική οργανολογία στην περιοχή της Ατομικής Φυσικής.
  • Εργασιακή εμπειρία σε ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής , συναφή με την ανάπτυξη επιστημονικών οργάνων στην περιοχή της Ατομικής Φυσικής.
  • Συνέντευξη

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση, Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) σε ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ. 


  Συνημμένα:

 • 1

Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο.
Σύνδεση
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012