Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • ΕΛΚΕ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση με σύμβαση έργου: 1 Ηλεκτρονικού Μηχανικού και 1 Βιοχημικού

ΕΛΚΕ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση με σύμβαση έργου: 1 Ηλεκτρονικού Μηχανικού και 1 Βιοχημικού

 • 1
 • Συντάχθηκε 15-03-2011 09:47 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας χρηματοδοτεί το πρόγραμμα «Οστεοαρθρίτιδα: ολοκληρωμένη Συστηματική ανάλυση για στοχευμένη βιολογική θεραπεία (ΟΑΣΥΣ)» στα πλαίσια της ∆ράσης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» με φορέα υλοποίησης το Πολυτεχνείο Κρήτης. Στα πλαίσια του παραπάνω προγράμματος γίνεται η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις παρακάτω θέσεις απασχόλησης δύο (2) επιστημόνων με σύμβαση έργου:

  Θέση Νο1: Απασχόληση Ηλεκτρονικού Μηχανικού με σύμβαση έργου Περίοδος 12 μήνες Ποσό 6.000 € (συμπ/νου του ΦΠΑ) Ο/Η υποψήφιος θα πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου Ηλεκτρονικού Μηχανικού, με γνώσεις σε μοντέλα γραφών και δικτυώματα με εφαρμογή σε δίκτυα πρωτεϊνών. Επιθυμητά προσόντα : Η ερευνητική ενασχόληση σε επίπεδο Μεταπτυχιακού ∆ιπλώματος.

  Παραδοτέα – Συνεισφορά στα Π1.1 «Πλήρης περιγραφή των λειτουργικών απαιτήσεων του διαγνωστικού στόχου του έργου» και Π4.1 «Αποτελέσματα στατιστικής εκτίμησης αποτελεσμάτων γονιδιωματικής και πρωτεομικής ανάλυσης».

  Θέση Νο2: Απασχόληση Βιοχημικού με σύμβαση έργου Περίοδος 12 μήνες (με προοπτική ανανέωσης για 2 επιπλέον έτη ) Ποσό 6.000 € (συμπ/νου του ΦΠΑ) Ο/Η υποψήφιος θα πρέπει να είναι κάτοχος ∆ιδακτορικού Βιοχημείας, με γνώσεις σε μοριακή ανάλυση και συσχέτιση πρωτεϊνών.

  Παραδοτέα – Συνεισφορά στα Π3.2 «Κατάλογος πρωτεϊνών με ποσοτικοποιημένη διαφορική έκφραση σε ασθενείς με ΟΑ με χρήση διαφορετικών πρωτεομικών προσεγγίσεων» και Π5.2 «Αποτελέσματα ελέγχου του βαθμού έκφρασης των πρωτεϊνών σε όλο το χόνδρο με ανοσοστύπωση (Western Blotting)».

  Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται για τις παραπάνω θέσεις να αποστείλουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους μέχρι την Τρίτη 29/03/2011 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) στην διεύθυνση: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Πλατεία Αγ. Τίτου, τέρμα οδού Αγίου Μάρκου, κτίριο Παλαιών Φυλακών Υπόψη: ∆ιοικητικού Τμήματος, κα Χριστιάνα ∆ασκαλάκη & κα Φραγκεδάκη Ντίνα Τηλ. επικοινωνίας: 28210 37041 - 37040

  Αναλυτική προκήρυξη και πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των ∆ημοσίων Υπηρεσιών, από τη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών (Πλατεία Αγίου Τίτου, τέρμα οδού Αγίου Μάρκου, Χανιά) και στo τηλέφωνο 28210 37041 (κα Χριστιάνα ∆ασκαλάκη) & 28210 37040 ( κα Ντίνα Φραγκεδάκη), καθώς και στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης στις διευθύνσεις www.tuc.gr και www.elke.tuc.gr

  Χανιά,
  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
  Καθηγητής Ιωάννης Σαριδάκης
  Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012