Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης Κ.Ε ΕΛΚΕ 82259.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης Κ.Ε ΕΛΚΕ 82259.

 • 1
 • Συντάχθηκε 14-06-2021 11:15 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «REILEAP - Reinforcing capacities of HEIs for leather products in Uzbekistan-Kazakhstan», στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS+ της δράσης KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Capacity Building in the field of Higher Education, το οποίο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Νικόλαο Μπιλάλη και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82259, αποφασίζει την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, ως ακολούθως: 

  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, με διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό, ή Μηχανικό Παραγωγής και Διοίκησης Πολυτεχνικής Σχολής, ή πτυχιούχο Οικονομικού Πανεπιστημίου στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Μάρκετινγκ.

  Διάρκεια απασχόλησης: Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα  παράτασης ή ανανέωσης για επιπλέον έξι (6) μήνες, με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη του έργου, ή έως την λήξη τυχόν παρατάσεών του. Η ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

  Αποδοχές : Βάσει των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α/16-12-2015) και τις σχετικές Οδηγίες με αριθμό πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 (ΑΔΑ ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, χωρίς ωστόσο το κόστος της υπό σύναψη αρχικής σύμβασης να δύναται να υπερβεί το ποσό των 6.000,00 € ή των 12.000,00 € μετά από την ανανέωσή της.

  Τόπος εργασίας: Εργαστήριο Σχεδιασμού με Η/Υ (CAD), Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης.

  Ωράριο Εργασίας: Σύμβαση μερικής απασχόλησης

  Προσόντα - κριτήρια: 

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, ή Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνικής Σχολής, ή πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Μάρκετινγκ, ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από Σχολή της Ελλάδος ή του εξωτερικού, αντίστοιχης κατεύθυνσης, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ[1] 
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να εμπειρία σε ευρωπαϊκά έργα Erasmus+ (ενδεικτική αναφορά τέτοιων έργων: Capacity Building)
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  • Μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης στο αντικείμενο της Διαχείρισης Κλωστοϋφαντουργίας ή υποδηματοποιίας (textile of footwear management), από σχολή της Ελλάδος ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ[2]
  • Συνέντευξη (θέματα συνέντευξης: 1. Σύγχρονες τεχνολογίες στον Τομέα Κ/Υ και Ένδυση και δερμάτινα είδη, 2. Διοίκηση Ευρωπαϊκών Έργων Εrasmus+, 3. O ρόλος των έργων Capacity Building)

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση, πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής μέχρι την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) σε ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ


  [1] Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία των τίτλων σπουδών ή των μεταπτυχιακών τίτλων, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων αντίστοιχων κατηγοριών εκπαίδευσης, οι οποίες χορηγήθηκαν δυνάμει της κείμενης Νομοθεσίας, ιδίως του Π.Δ. 38/2010, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4610/ 2019 και ισχύει

  [2] Ίδ. σχετ. αναφορά υποσημείωσης 1


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012