Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων της με αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 9105/2021 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε 82417

  • 1
  • Συντάχθηκε 25-06-2021 10:29 Πληροφορίες σύνταξης

    Ενημερώθηκε: -

    Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 10509/09-06-2021 πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 9105/20-05-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος , για την σύναψη μίας (1) μιας σύμβασης μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «FRONTIER (Next feneration traffic management for empowering CAVs Integration cross-stakeholders collaboration and proactive multi-modal network optimization)» με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82417 και επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Ιωάννη Παπαμιχαήλ


    Συνημμένα:

  • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012