Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. 10744/2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82247.

Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. 10744/2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82247.

 • 1
 • Συντάχθηκε 13-07-2021 09:48 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 12215/07-07-2021 πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ.10744/14-06-2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με διπλ/χο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Μηχανικό Υπολογιστών στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «i-blueCulture - Καινοτόμο σύστημα 3Δ Περιήγησης εντός Ζωντανής Αναμεταδιδόμενης Υποβρύχιας Εικόνας», της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β΄ Κύκλος», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Μπάλα και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82247. 


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012