Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Κ.Ε ΕΛΚΕ 82130.

 • 1
 • Συντάχθηκε 13-07-2021 13:23 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης της  Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Αυτοματοποιημένη εποπτεία εναέριας λήψης του Ελληνικού Δικτύου γραμμών μεταφοράς ρεύματος ΑdVISEr», με κωδικό Τ2ΕΔΚ-03595, ακρωνύμιο ''ΑdVISEr'', της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ», του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82130 και επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών κ. Μιχαήλ Ζερβάκη, αποφασίζει την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ως ακολούθως: 

  Θέση: Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος/Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ Πολυτεχνικής Σχολής της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος από ίδρυμα της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ[1].

  Διάρκεια σύμβασης:  Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31η/12/2022, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης μέχρι την λήξη του έργου ή μέχρι την λήξη τυχόν παρατάσεών του. Η ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του ΕΥ και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου.

  Ποσό: 26.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νομίμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου.

  Τόπος εκτέλεσης έργου: Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας και Σήματος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος ή Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Πολυτεχνικής Σχολής της Ελλάδος, ή κάτοχος ισότιμου διπλώματος από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ισότιμου τίτλου από ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με την ψηφιακή επεξεργασία εικόνας και τη μηχανική όραση για την ανάπτυξη υπολογιστικών μοντέλων απεικόνισης, ανάλυσης και αξιοποίησης εικόνων, από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη μεθοδολογιών ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας και μηχανικής όρασης για συστήματα επιτήρησης χώρου και περιβάλλοντος και στην εξόρυξη πληροφορίας μέσω οπτικής αναγνώρισης (μέσω συστημάτων καμερών).

  Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα - Κριτήρια:      

  • Δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια ή επιστημονικά περιοδικά στο αντικείμενο της ανάπτυξης μεθοδολογιών ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας, μηχανικής όρασης κι ανάλυσης οπτικών δεδομένων.
  • Ερευνητική δραστηριότητα από συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα σε ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού και εμπειρία στην ανάπτυξη παραδοτέων ερευνητικών έργων.
  • Συνέντευξη*

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021 και ώρα 14:00

   


  [1] Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία των τίτλων σπουδών ή των μεταπτυχιακών τίτλων, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων αντίστοιχων κατηγοριών εκπαίδευσης, οι οποίες χορηγήθηκαν δυνάμει της κείμενης Νομοθεσίας, ιδίως του Π.Δ. 38/2010, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4610/ 2019 και ισχύει.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012