Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με Διπλωματούχο Ηλεκτρόλογο/Ηλεκτρονικό Μηχανικό & Μηχ. Η/Υ για δώδεκα (12) μήνες Κ.Ε ΕΛΚΕ 82272.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με Διπλωματούχο Ηλεκτρόλογο/Ηλεκτρονικό Μηχανικό & Μηχ. Η/Υ για δώδεκα (12) μήνες Κ.Ε ΕΛΚΕ 82272.

 • 1
 • Συντάχθηκε 14-07-2021 08:14 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «BorderUAS - Semi-autonomous border surveillance platform combining next generation unmanned aerial vehicles with ultra-high-resolution multi-sensor surveillance payload» (H2020-SU-SEC-2019) και αριθμό συμβολαίου 883272 και κωδικό ΕΛΚΕ 82272, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών κ. Μιχαήλ Ζερβάκη, αποφασίζει την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ως ακολούθως: 

   Θέση: Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος/Ηλεκτρονικός Μηχανικός & Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ισότιμου τίτλου από ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ[1].

  Διάρκεια απασχόλησης: Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα  ανανέωσης/παράτασης έως την λήξη του έργου ή τυχόν παρατάσεων αυτού, με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου. Η ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.

  Αμοιβή: 18.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου όλων των νομίμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου. Tο εργολαβικό αντάλλαγμα απαλλάσσεται από το ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.5 της υπ’ αριθμ. Υπουργικής Απόφασης 1040588/1700/528/0014 (ΦΕΚ 335/23-4-97).

  Τόπος εργασίας: Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος & Εικόνας, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείου Κρήτης.

  Προσόντα - Κριτήρια: 

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος/Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υπολογιστών ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ισότιμου τίτλου από ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να κάτοχος Integrated Master ή κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με την ανάπτυξη λογισμικού Τεχνολογιών Διαδικτύου ή Τεχνολογίας Δικτύων Αισθητήρων ή Υπολογιστικού Νέφους, από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ισότιμου τίτλου από ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει εργασιακή εμπειρία σε σχεδιασμό και ανάπτυξη λογισμικού Υπηρεσιών στο Διαδίκτυο ή Τεχνολογίας Δικτύων Αισθητήρων ή Υπολογιστικού Νέφους.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
  • Δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια ή επιστημονικά περιοδικά σε ερευνητικό πεδίο συναφές με το φυσικό αντικείμενο του έργου.
  • Συνέντευξη, κατά την οποία θα διερευνηθεί η γνώση των υποψηφίων σε τεχνολογίες ΙΟΤ, σε ανάπτυξη συστημάτων, σε αρχιτεκτονική συστημάτων και σε θέματα που αφορούν συναφή εργασιακή δραστηριότητα των υποψηφίων καθώς και της εμπειρίας που διαθέτουν σε δημοσιεύσεις.

  Επισημαίνεται ότι για την επιλογή υποψηφίου, απαιτείται ποσοστό τουλάχιστον του 50% επί του συνολικού.

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση, Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021 και ώρα 14:00


  [1] Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία των τίτλων σπουδών ή των μεταπτυχιακών τίτλων, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων αντίστοιχων κατηγοριών εκπαίδευσης, οι οποίες χορηγήθηκαν δυνάμει της κείμενης Νομοθεσίας, ιδίως του Π.Δ. 38/2010, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4610/ 2019 και ισχύει.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012