Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή διδακτικού έργου από νέους επιστήμονες/κατόχους διδακτορικού κατά το ακ. έτος 2021-2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή διδακτικού έργου από νέους επιστήμονες/κατόχους διδακτορικού κατά το ακ. έτος 2021-2022

 • 1
 • Συντάχθηκε 16-07-2021 17:03 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πολυτεχνείο Κρήτης» της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με αριθμό πρόσκλησης 2261/09-06-2021 και Κωδικό ΕΔΒΜ96, Α/Α ΟΠΣ 3523 (ΑΔΑ: Ψ3ΑΟ46ΜΤΛΡ-Ζ2Ψ), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους) και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82506 (MIS 5129384), προσκαλεί νέους επιστήμονες, κατόχους διδακτορικού διπλώματος ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή αυτοδύναμου διδακτικού έργου κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 στα επιστημονικά πεδία που έχουν προταθεί από τις επιμέρους Σχολές/Τμήματα του Πολυτεχνείου Κρήτης και εγκριθεί από την 563η/25-06-2021 συνεδρίαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012