Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 11021/2021 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82255

 • 1
 • Συντάχθηκε 30-07-2021 11:58 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 12979/20-07-2021 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 11021/18-06-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Innovative and Sustainable Groundwater Management in the Mediterranean», και ακρωνύμιο «InTheMED», της Δράσης «Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area Programme (PRIMA), με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82255 και επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Γεώργιο Καρατζά.

  Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων συντρέχει εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ και του Πολυτεχνείου Κρήτης.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012