Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 10767/2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82006

  • 1
  • Συντάχθηκε 30-07-2021 13:19 Πληροφορίες σύνταξης

    Ενημερώθηκε: -

    Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 12569/12-07-2021 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 10767/15-06-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «DEEPSEA-Bioremediation of hydrocarbon releases in Deep Sea με κωδικό 1510», στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών», με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Αντωνίου Ελευθερία και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82006


    Συνημμένα:

  • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012