Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για δύο (2) μήνες Κ.Ε ΕΛΚΕ 81810.

 • 1
 • Συντάχθηκε 03-08-2021 11:38 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης της  Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΟΔΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ" με ακρωνύμιο AI-CFPD και κωδικό Τ1ΕΔΗ-03464» με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81810 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης κ. Μπιλάλης Νικόλαος, αποφασίζει την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ως ακολούθως:

  Θέση: Απασχόληση Διπλωματούχου Σχεδιαστή Ενδυμάτων ή κάτοχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, κάτοχου Διδακτορικού Διπλώματος σε αντικείμενο συναφές με χρήση του τρισδιάστατου μοντέλου του προϊόντος σε προϊόντα μόδας.

  Αριθμός ατόμων: 1

  Διάρκεια απασχόλησης: Δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα  παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως τη λήξη του έργου ή έως την λήξη των τυχόν παρατάσεών του.

  Ποσό: 3.645,91 ευρώ συμπ/νων όλων των νομίμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «ΕΡ-1-Δαπάνες προσωπικού» του έργου.

  Τόπος εκτέλεσης έργου:  Εργαστήριο Σχεδιασμού με την βοήθεια Η/Υ (CAD), Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείου Κρήτης.

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Σχεδιαστής Ενδυμάτων ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος σε αντικείμενο συναφές με χρήση του τρισδιάστατου μοντέλου του προϊόντος σε προϊόντα μόδας.  
  • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

  Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα - Κριτήρια:               

  • Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά σχετικά με τη χρήση του τρισδιάστατου μοντέλου του προϊόντος σε προϊόντα μόδας.
  • Συμμετοχή σε διεθνή σχολεία ή συνέδρια σχετικά με τη χρήση των συστημάτων σχεδίασης σε εφαρμογές Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης.

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Δευτέρα 06 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 14:00. 


  Συνημμένα:

 • Συντάχθηκε 04-08-2021 10:31 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο/η Kountouraki Maria έγραψε:

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης της  Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΟΔΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ" με ακρωνύμιο AI-CFPD και κωδικό Τ1ΕΔΗ-03464» με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81810 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης κ. Μπιλάλης Νικόλαος, αποφασίζει την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ως ακολούθως:

  Θέση: Απασχόληση Διπλωματούχου Σχεδιαστή Ενδυμάτων ή κάτοχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ/TEI της Ελλάδος ή ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, κάτοχου Διδακτορικού Διπλώματος σε αντικείμενο συναφές με χρήση του τρισδιάστατου μοντέλου του προϊόντος σε προϊόντα μόδας.

  Αριθμός ατόμων: 1

  Διάρκεια απασχόλησης: Δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα  παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως τη λήξη του έργου ή έως την λήξη των τυχόν παρατάσεών του.

  Ποσό: 3.645,91 ευρώ συμπ/νων όλων των νομίμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «ΕΡ-1-Δαπάνες προσωπικού» του έργου.

  Τόπος εκτέλεσης έργου:  Εργαστήριο Σχεδιασμού με την βοήθεια Η/Υ (CAD), Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείου Κρήτης.

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Σχεδιαστής Ενδυμάτων ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ/TEI της Ελλάδος ή ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος σε αντικείμενο συναφές με χρήση του τρισδιάστατου μοντέλου του προϊόντος σε προϊόντα μόδας.  
  • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

  Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα - Κριτήρια:               

  • Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά σχετικά με τη χρήση του τρισδιάστατου μοντέλου του προϊόντος σε προϊόντα μόδας.
  • Συμμετοχή σε διεθνή σχολεία ή συνέδρια σχετικά με τη χρήση των συστημάτων σχεδίασης σε εφαρμογές Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης.

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Δευτέρα 06 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 14:00. 

   


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012