Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μιας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου πλήρους απασχόλησης στο έργο με κωδικό Ε.Π.Ι.Τ.Σ. 52121

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μιας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου πλήρους απασχόλησης στο έργο με κωδικό Ε.Π.Ι.Τ.Σ. 52121

 • 1
 • Συντάχθηκε 03-08-2021 12:51 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Το Ε.Π.Ι. Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων (ΕΠΙΤΣ), στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του αναπτυξιακού έργου με τίτλο «Υποστήριξη λειτουργίας των υπηρεσιών του ΕΠΙΤΣ για την παρακολούθηση, οικονομική διαχείριση και διοικητική υποστήριξη των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το HORIZON 2020, το ΕΣΠΑ 2014-2020 και λοιπούς φορείς χρηματοδότησης», με Κωδικό Έργου 52121 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Διευθυντή του ΕΠΙΤΣ Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Μιχαήλ Πατεράκη, ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή Πρότασης για σύναψη έως μίας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31/12/2021 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης μέχρι την λήξη του ως άνω έργου ή έως την λήξη των τυχόν παρατάσεών του. 

  Ειδικότητα: Πτυχιούχος Π.Ε. Οικονομικού ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ.
  Αριθμός ατόμων : Έως ένα (1)
  Αντικείμενα:
  (α) Πλήρης λογιστική υποστήριξη και οικονομική διαχείριση των εκτελούμενων έργων που διαχειρίζεται το ΕΠΙΤΣ. Το ΕΠΙΤΣ τηρεί βιβλία Γ’ κατηγορίας και χρησιμοποιεί το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διοικητικής/λογιστικής/οικονομικής διαχείρισης έργων resCom που έχει αναπτυχθεί, συντηρείται και αναβαθμίζεται από τον ΕΛΚΕ του ΑΠΘ.
  (β) Υποστήριξη σύνταξης συνοπτικού και αναλυτικού προϋπολογισμού του ΕΠΙΤΣ καθώς και των αναμορφώσεων του αναλυτικού προϋπολογισμού και επικοινωνία με Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  (δ) Επικοινωνία με τους φορείς χρηματοδότησης και τις ΜΟΔΥ άλλων Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (π.χ., ΕΠΙΣΕΥ - ΕΜΠ) και τις ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΑΕΙ, για ζητήματα λογιστικής/οικονομικής διαχείρισης των εκπονούμενων έργων.
  Διάρκεια σύμβασης: από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2021 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του έργου ή έως την λήξη των τυχόν παρατάσεών του.
  Αποδοχές: Βάσει Ενιαίου Μισθολογίου, διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α/16-12-2015) και σχετικές Οδηγίες με αριθμό πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 (ΑΔΑ ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

  Τόπος εργασίας: Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΠΙΤΣ, Πολυτεχνειούπολη Ακρωτηρίου, Κουνουπιδιανά, Χανιά.

  Ωράριο απασχόλησης: Σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΠΙΤΣ.

  Απαιτούμενα Προσόντα 
  • Κατοχή πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ ΠΕ Οικονομικού ή ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
  • Εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών σε όλες τις εργασίες λογιστηρίου του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα που τηρεί βιβλία Γ’ κατηγορίας
  • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ:  μέχρι την την Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021 και ώρα: 14:00 (τέλος προθεσμίας).


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012