Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για (4) μήνες με πτυχιούχο Π.Ε Πληροφορικής Κ.Ε ΕΛΚΕ 82004.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για (4) μήνες με πτυχιούχο Π.Ε Πληροφορικής Κ.Ε ΕΛΚΕ 82004.

 • 1
 • Συντάχθηκε 05-08-2021 08:53 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη και παροχή προηγμένων υπηρεσιών πληροφορικής για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων της ακαδημαϊκής κοινότητας», με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 82004 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκη, αποφασίζει την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ως ακολούθως: 

  Ειδικότητα: Πτυχιούχος Πληροφορικής ή Μηχανικός Υπολογιστών (Πανεπιστημιακής Κατεύθυνσης), ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ[1].

  Αριθμός ατόμων: 1

  Διάρκεια σύμβασης: Τέσσερις (4) μήνες, με δυνατότητα  παράτασης ή ανανέωσης, με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης έως την λήξη του έργου ή έως την λήξη των τυχόν παρατάσεών του.

  Αμοιβή: 3.350,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου.

  Τόπος εκτέλεσης έργου: Γραφεία Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής, Πολυτεχνείου Κρήτης.

  Απαιτούμενα Προσόντα - Κριτήρια:

  • Πτυχιούχος Πληροφορικής ή Μηχανικός Υπολογιστών (Πανεπιστημιακής Κατεύθυνσης), ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους στην διαχείριση, παραμετροποίηση και διαλειτουργικότητα σε RT Request Tracker και Asset Management System εφαρμογές.

  Συνεκτιμώμενα Πρόσθετα Προσόντα - Κριτήρια:

  • Κάτοχος Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης συναφούς ειδικότητας από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ίδρυμα της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Αποδεδειγμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
  • Συνέντευξη

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Δευτέρα 06 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 14:00


  [1] Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία των τίτλων σπουδών ή των μεταπτυχιακών τίτλων, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων αντίστοιχων κατηγοριών εκπαίδευσης, οι οποίες χορηγήθηκαν δυνάμει της κείμενης Νομοθεσίας, ιδίως του Π.Δ. 38/2010, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4610/ 2019 και ισχύει.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012