Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 12639/13-07-2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82130.

Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 12639/13-07-2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82130.

 • 1
 • Συντάχθηκε 02-09-2021 09:34 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 02-09-2021 09:57

  Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 14762/23-08-2021 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 12639/13-07-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Αυτοματοποιημένη εποπτεία εναέριας λήψης του Ελληνικού Δικτύου γραμμών μεταφοράς ρεύματος», με ακρωνύμιο: ΑdVISEr, με κωδικό έργου: Τ2ΕΔΚ-03595, της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ», του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Μιχαήλ Ζερβάκη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82130. 


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012