Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση ενδιαφέροντος για 1 σύμβαση έργου με πτυχιούχο ΑΕΙ στην κατεύθυνση της επικοινωνίας και των εθνικών και διεθνών σχέσεων K.E. 82001

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για 1 σύμβαση έργου με πτυχιούχο ΑΕΙ στην κατεύθυνση της επικοινωνίας και των εθνικών και διεθνών σχέσεων K.E. 82001

 • 1
 • Συντάχθηκε 15-09-2021 12:57 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου με πτυχιούχο ΑΕΙ στην κατεύθυνση της επικοινωνίας και των εθνικών και διεθνών σχέσεων ή κάτοχο ισοτίμου ή ταυτοσήμου κατά́ περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος από́ ΑΕΙ της Ελλάδος ή ίδρυμα του εξωτερικού́ αναγνωρισμένου από́ τον ΔΟΑΤΑΠ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο "Επιμόρφωση παιδαγωγών και εκπαιδευτικών στην εφαρμογή καινοτόμων τεχνικών αναβάθμισης των σχολικών κτιρίων του Δήμου Αθηναίων", επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Αλκέτα-Κωνσταντίνο Ουγγρίνη και κωδικό ΕΛΚΕ 82001.

  (Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία των τίτλων σπουδών ή των μεταπτυχιακών τίτλων, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων αντίστοιχων κατηγοριών εκπαίδευσης, οι οποίες χορηγήθηκαν δυνάμει της κείμενης Νομοθεσίας, ιδίως του Π.Δ. 38/2010, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4610/ 2019 και ισχύει.).

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση, πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 01 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) σε ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ όπου θα αναφέρεται εξωτερικά:
  Πρόταση κου/κας ………………. e-mail: ………….. (ώστε να καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τον υποψήφιο, προκειμένου να του γίνει γνωστός ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρότασής του)
  Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 16414/15-09-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη διεύθυνση:
  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
  Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης
  Υπ’ όψιν Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων, Κα Σπαντιδάκη Αντριάννα, τηλ. 28210 37056 και Κα Κατσιούλη Μαρία, τηλ. 28210 37040

  Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ιδιωτικό ταχυδρομείο λαμβάνεται υπ’ όψιν η ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην Πρόταση του ενδιαφερομένου. Αντικατάσταση του Φακέλου Υποψηφιότητας ή διόρθωση αυτού ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής αυτού.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012