Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Απόσπασμα έγκρισης μη αποδοχής σύναψης σύμβασης στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 11158/23-08-2021 πρόσκλησης Κ.Ε ΕΛΚΕ 82057.

Απόσπασμα έγκρισης μη αποδοχής σύναψης σύμβασης στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 11158/23-08-2021 πρόσκλησης Κ.Ε ΕΛΚΕ 82057.

 • 1
 • Συντάχθηκε 15-09-2021 13:23 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 15-09-2021 13:23

  Αποδοχή της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 15943/08-09-20221 επιστολής μη αποδοχής σύναψης σύμβασης του με αρ. πρωτ. πρότασης 12179/06-07-2021 επιλεγέντος υποψηφίου, στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 11158/23-06-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία υλοποιείται για την κάλυψη αναγκών του έργου με τίτλο «TrafficFluid: Lane-free Artificial-Fluid Environment for Vehicular Traffic», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Μάρκο Παπαγεωργίου και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82057– Πρόσκληση επόμενου κατά σειρά στον Πίνακα Κατάταξης επιλεγέντος υποψηφίου (αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 15596/03-09-2021 ΑΔΑ: 6ΤΞ8469Β6Ν-Σ3Θ) για υποβολή δικαιολογητικών πιστοποίησης προσόντων.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012