Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε τρία (3) άτομα

 • 1
 • Συντάχθηκε 12-05-2011 15:43 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο της πράξης 04.72.34.01.01 «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης», που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ) ΕΣΠΑ 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε τρία (3) άτομα ως εξής:
  Θέση Νο 1: Απασχόληση Μηχανικού με σύμβαση έργου
  Διάρκεια απασχόλησης : 6 μήνες. Ποσό : 8.100 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
  Θέση Νο 2: Απασχόληση διπλωματούχου μηχανικού Η/Υ με σύμβαση έργου.
  Περίοδος 9 μήνες. Ποσό 13.500 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
  Θέση Νο 3: Μερική απασχόληση διπλωματούχου Μηχανικού Η/Υ με σύμβαση έργου.
  Περίοδος 9 μήνες. Ποσό 6.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012