Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης Κ.Ε ΕΛΚΕ 81530.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης Κ.Ε ΕΛΚΕ 81530.

 • 1
 • Συντάχθηκε 21-03-2022 14:19 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΠΑΝελλαδική υποδομή για τη μΕλέτη της ατμοσφαιρικής σύστασης και κλΙματικής Αλλαγής (ΠΑΝΑΚΕΙΑ)», με κωδικό ΟΠΣ 5021516, Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 81530 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Μιχαήλ Λαζαρίδη, αποφασίζει την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, ως ακολούθως: 

  Θέση: Διπλωματούχος Μηχανικός ή Πτυχιούχος Φυσικός ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή  σχολή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ. 

  Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης και έως την λήξη του έργου την 02α/09/2022, με δυνατότητα  παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη τυχόν παρατάσεών του, ύστερα από αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και  Διαχείρισης, εφόσον υπάρχει και πιστοποιείται η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών.

  Αποδοχές: Βάσει των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α/16-12-2015) και τις σχετικές Οδηγίες με αριθμό πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, όπως αναθεωρήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 εγκύκλιο του ΓΛΚ και με την προϋπόθεση ότι το συνολικό κόστος της δαπάνης δε θα υπερβεί, για το σύνολο της διάρκειας της σύμβασης (αρχικής και ενδεχόμενης ανανέωσης), το ποσό των 7.513,92 €. 

  Τόπος εργασίας: Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείου Κρήτης.

  Ωράριο Εργασίας: Σύμβαση πλήρους απασχόλησης.

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι διπλωματούχος Μηχανικός ή πτυχιούχος Φυσικός ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο με τα ανωτέρω, διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ίδρυμα του  εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε ερευνητικά έργα με αντικείμενο την ατμοσφαιρική ρύπανση.

  Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα - Κριτήρια:                         

  • Διδακτορικό δίπλωμα ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με την ατμοσφαιρική ρύπανση, την περιβαλλοντική μηχανική, ή ισότιμο με τα αντικείμενα αυτά τίτλο, της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά σε αντικείμενο συναφές με την ατμοσφαιρική ρύπανση.

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση, πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής μέχρι την  Πέμπτη 07 Απριλίου 2022 και ώρα 14:00


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012