Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έως (2) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης Κ.Ε ΕΛΚΕ 82398.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έως (2) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης Κ.Ε ΕΛΚΕ 82398.

 • 1
 • Συντάχθηκε 28-03-2022 13:01 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης ΕΔΒΜ131 με τίτλο «Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας Πολυτεχνείου Κρήτης» με Κωδικό ΟΠΣ 5074502 στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και Βελτίωση της Συνάφειας της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με την Αγορά Εργασίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Γρηγορούδη Ευάγγελο, αποφασίζει την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έως (2) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως ακολούθως:

  Θέση 1η: Απασχόληση Πτυχιούχου ή Διπλωματούχου ΠΕ Πληροφορικής ή Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.  

  Αριθμός ατόμων: (1)

  Αντικείμενο: Ο/Η υποψήφιος/α θα συνεισφέρει στην υποστήριξη της ανάπτυξης και λειτουργίας του ΠΣ για την ιχνηλάτηση φοιτητών και αποφοίτων, καθώς και συντήρηση, ενημέρωση και αναβάθμιση της ιστοσελίδας, των βάσεων δεδομένων και της ψηφιακής βιβλιοθήκης του ΓΔΣ.

  Διάρκεια απασχόλησης: Δώδεκα μήνες (12) από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης/παράτασης έως την λήξη του έργου ή την λήξη τυχόν παρατάσεων αυτού, με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου.

  Αποδοχές: Βάσει των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α/16-12-2015) και τις σχετικές Οδηγίες με αριθμό πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 (ΑΔΑ ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, όπως αναθεωρήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 εγκύκλιο του ΓΛΚ (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ), από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες έκτακτου προσωπικού» του έργου.

  Τόπος εργασίας : Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας (ΓΔΣ) του Πολυτεχνείου Κρήτης

  Ωράριο απασχόλησης: Σύμβαση πλήρους απασχόλησης

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:

  1. Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Πτυχιούχος ή Διπλωματούχος ΠΕ Πληροφορικής ή Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Μηχανικός Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  2. Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2). 

  Συνεκτιμώμενα προσόντα – Κριτήρια:

  3. Εργασιακή εμπειρία σε λειτουργικά συστήματα Linux και Apache Server, ή γλώσσες προγραμματισμού (π.χ. PHP JavaScript, JQuery, HTML, CSS) ή βάσεις δεδομένων (π.χ. MySQL, PostgreSQL) ή εργαλεία όπως UI Frameworks: Bootstrap, UIkit.

  4. Εργασιακή εμπειρία στο σχεδιασμό και ανάπτυξη ιστοχώρων με χρήση δημοφιλών CMS, όπως Wordpress, Drupal, Joomla (ανάπτυξη frontend και backend, theming, site building and configuration). (Επιπλέον της εργασιακής εμπειρίας υπ. 3 η οποία βαθμολογείται αυτοτελώς)

  5. Εργασιακή εμπειρία σε τεχνικές υλοποίησης data migration, JSON& API integration, πρότυπα προσβασιμότητας WCAG 2, analytics, monitoring, performance, benchmarking, με εργαλεία όπως Google Analytics, Piwik, Jmeter. (Επιπλέον της εργασιακής εμπειρίας υπ. 3 & 4 οι οποίες βαθμολογούνται αυτοτελώς)

  6. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφής με σχεδιασμό και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και βάσεων δεδομένων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ[2].  

  7. Συνέντευξη*

  Θέση 2η: Απασχόληση Πτυχιούχου ΠΕ Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών, Οικονομικών Επιστημών ή Επιστημών Διοίκησης ή  κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίου  Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ . 

  Αριθμός ατόμων: (1)

  Αντικείμενο: Ο/Η υποψήφιος/α θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων ατομικής/ομαδικής συμβουλευτικής σπουδών και σταδιοδρομίας σε φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης (υλοποίηση των συνεδριών συμβουλευτικής δια ζώσης ή εξ’ αποστάσεως και ανάπτυξη του σχετικού υλικού).

  Διάρκεια απασχόλησης: Δώδεκα μήνες (12) από την υπογραφή της σύμβασης,  με δυνατότητα ανανέωσης/παράτασης έως την λήξη του έργου ή την λήξη τυχόν παρατάσεων αυτού, με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου.

  Αποδοχές: Βάσει των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α/16-12-2015) και τις σχετικές Οδηγίες με αριθμό πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 (ΑΔΑ ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, όπως αναθεωρήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 εγκύκλιο του ΓΛΚ (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ), από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες έκτακτου προσωπικού» του έργου.

  Τόπος εργασίας : Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας (ΓΔΣ) του Πολυτεχνείου Κρήτης

  Ωράριο απασχόλησης: Σύμβαση πλήρους απασχόλησης

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:

  1. Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Πτυχιούχος ΠΕ Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών, Οικονομικών Επιστημών ή Επιστημών Διοίκησης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  2. Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2).

  3. Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει γνώση χειρισμού Η/Υ.

  Συνεκτιμώμενα προσόντα – Κριτήρια:        

  4. Εργασιακή εμπειρία σε παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής σε νέους ή /και ενήλικες σχετικά με την αγορά εργασίας, την επαγγελματική αποκατάσταση, την αντιμετώπιση της ανεργίας ή άλλου συναφούς αντικειμένου.

  5. Πιστοποίηση Συμβούλου Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού (αποδεικνύεται με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με ειδίκευση στη συμβουλευτική/ επαγγελματικό προσανατολισμό ή με Πιστοποιητικό Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) της ΑΣΠΑΙΤΕ.

  6. Πιστοποιημένη επιμόρφωση από Α.Ε.Ι. ή άλλο φορέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με την Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό τουλάχιστον 400 ωρών.

  7. Πολύ καλή ή Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

  8. Συνέντευξη*

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση, πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής μέχρι την Τετάρτη 13 Απριλίου 2022 και ώρα 14:00


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012