Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης ένστασης στο πλαίσιο της 23657/2021 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82083

  • 1
  • Συντάχθηκε 04-04-2022 10:38 Πληροφορίες σύνταξης

    Ενημερώθηκε: -

    Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 6200/15-03-2022 πρακτικού αξιολόγησης της ένστασης που υποβλήθηκε από τον υποψήφιο με αρ. πρωτ. πρότασης 25294/31-12-2021 σε βάρος της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 2902/04-02-2022 απόφασης της 617ης/27-01-2022 συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 23657/09-12-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας, ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, με πτυχιούχο Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Μελέτη, σχεδιασμός και ανάπτυξη των υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης, για την ενδυνάμωση της αποτελεσματικότερης λειτουργίας του Ιδρύματος και την επίτευξη των ερευνητικών και αναπτυξιακών στόχων του» με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Νικόλαο Καλλίθρακα – Κόντο και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82083


    Συνημμένα:

  • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012