Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 1 σύμβαση έργου με διπλ/χο ΗΜΜΥ Κ.Ε. 81799

 • 1
 • Συντάχθηκε 08-04-2022 15:25 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, με διπλωματούχο ΗΜΜΥ, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο "Προηγμένο Σύστημα Πρόληψης Επικίνδυνων Καταστάσεων για Βρέφη (x (επι) ΒΛΕΨΙΣ)» με κωδικό: Τ1ΕΔΚ-04440" στο πλαίσιο υλοποίησης της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», με επ. υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Μιχαήλ Ζερβάκη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81799.

  Απαιτούμενη ειδικότητα: Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών Πολυτεχνικής Σχολής της Ελλάδος ή ισότιμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας δίπλωμα της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ 1.

  Αριθμός ατόμων: (1)

  Αντικείμενο: Ο/Η υποψήφιος/α θα συνεισφέρει σε δράσεις που αφορούν στην επικύρωση και επιβεβαίωση λειτουργίας του συστήματος και στην τεκμηρίωση του εγχειριδίου χρήσης καθώς και στις δραστηριότητες δημοσιότητας στο πλαίσιο του έργου x (επι) ΒΛΕΨΙΣ και στην ολοκλήρωση της ακόλουθης ενότητας εργασίας/παραδοτέων του έργου: ΕΕ5: Επικύρωση Λύσης και Διαχείριση Αποτελεσμάτων
  5.3. Εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος (Ιατροί και Χρήστες) και 5.4. Έκθεση δραστηριοτήτων σχετικών με τη δημοσιότητα. 

  Διάρκεια σύμβασης: Τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

  Αμοιβή: 3.178,80 € συμπ/νου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου.

  Τόπος εκτέλεσης έργου: Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος & Εικόνας, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείου Κρήτης.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν αποκλειστικά έντυπα (σφραγισμένος φάκελος), πρόταση υποψηφιότητας, εμπεριέχουσα ως δικαιολογητικά συμμετοχής τα αποδεικτικά της συνδρομής των κριτηρίων/προσόντων που περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση έως την Πέμπτη 28 Απριλίου 2022 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) στη διεύθυνση:
  Πρόταση κου/κας ………………. e-mail: ………….. (ώστε να καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τον υποψήφιο, προκειμένου να του γίνει γνωστός ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρότασής του)

  Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 8370/08-04-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη διεύθυνση:
  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
  Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης
  Υπ’ όψιν Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων
  κα Κατσιούλη Μαρία , τηλ. 28210 37040

  Για το εμπρόθεσμο της κατάθεσης της πρότασης λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και η ακριβής ώρα της κατάθεσης του φακέλου προς αποστολή, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παραλαβής του από το αρμόδιο τμήμα προμήθειας αγαθών, υπηρεσιών και μισθώσεων. Αντικατάσταση ή συμπλήρωση του φακέλου υποψηφιότητας επιτρέπεται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή του.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012