Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση ενδιαφέροντος για σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας, ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου με ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού-οικονομικού Κ.Ε. 82601

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας, ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου με ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού-οικονομικού Κ.Ε. 82601

 • 1
 • Συντάχθηκε 14-04-2022 13:43 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 14-04-2022 13:44

  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας, ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου με διπλωματούχο/πτυχιούχο ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του υποέργου 4 με κωδικό ΕΛΚΕ 82601 του έργου με τίτλο «Χρηματοδότηση Λειτουργίας Δομών και Δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας-Πολυτεχνείου Κρήτης» (MIS) 5136151», με κωδικό 82537, της Πράξης «Δίκτυο Ανάδειξης Υποστήριξης και Προώθησης Ερευνητικής Καινοτομίας Νησιωτικής Ελλάδας» με Κωδικό ΟΠΣ 5136151 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Μιχαήλ Ζερβάκη.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν αποκλειστικά έντυπα (σφραγισμένος φάκελος), πρόταση υποψηφιότητας, εμπεριέχουσα ως δικαιολογητικά συμμετοχής τα αποδεικτικά της συνδρομής των κριτηρίων/προσόντων που περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση έως την Πέμπτη 05 Μαΐου 2022 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) στη διεύθυνση:

  Πρόταση κου/κας ………………. e-mail: ………….. (ώστε να καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τον υποψήφιο, προκειμένου να του γίνει γνωστός ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρότασής του)
  Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 8713/14-04-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  στη διεύθυνση:
  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
  Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης
  Υπ’ όψιν Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων
  κα Κατσιούλη Μαρία , τηλ. 28210 37040

  Για το εμπρόθεσμο της κατάθεσης της πρότασης λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και η ακριβής ώρα της κατάθεσης του φακέλου προς αποστολή, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παραλαβής του από το αρμόδιο τμήμα προμήθειας αγαθών, υπηρεσιών και μισθώσεων. Αντικατάσταση ή συμπλήρωση του φακέλου υποψηφιότητας επιτρέπεται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή του.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012