Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για δώδεκα (12) μήνες Κ.Ε ΕΛΚΕ 82606.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για δώδεκα (12) μήνες Κ.Ε ΕΛΚΕ 82606.

 • 1
 • Συντάχθηκε 18-04-2022 12:46 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης της εγκριτικής  απόφασης  χορήγησης ενισχύσεων στη Δράση «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» (ID16971) με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5149205 από το Ελλάδα 2.0, Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη καινοτόμων νανο-καταλυτικών υλικών και αντιδραστήρων για την αποδοτική και εκλεκτική υδρογόνωση του CO2 προς ελαφρές ολεφίνες (NANOLEFINS), Τ2ΕΔΚ-01378 με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82606 και επιστημονικά υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Μιχαήλ Κονσολάκη, αποφασίζει την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου,ως ακολούθως:

  Περιγραφή αποδεκτού τίτλου σπουδών: Πτυχιούχος Θετικών Επιστημών ή Διπλωματούχος Μηχανικός ή κάτοχος ισότιμου/ταυτόσημου πτυχίου/διπλώματος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, κάτοχος διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης συναφές με τη σύνθεση, τον χαρακτηρισμό και την αξιολόγηση καταλυτικών υλικών. 

  Διάρκεια απασχόλησης: Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα  παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη του έργου, ή έως την λήξη τυχόν παρατάσεών του. Η ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

  Ποσό: 18.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νομίμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου.

  Τόπος εργασίας: Εργαστήριο Βιομηχανικών, Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων, Σχολή ΜΠΔ, Πολυτεχνείο Κρήτης

  Απαιτούμενα Προσόντα - Κριτήρια: 

  • Πτυχίο Θετικών Επιστημών ή Δίπλωμα Μηχανικού ή ισότιμο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, από ίδρυμα της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Κάτοχος διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης συναφές με τη σύνθεση, τον χαρακτηρισμό και την αξιολόγηση καταλυτικών υλικών από ίδρυμα της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Άριστη ή Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

  Συνεκτιμώμενα  Προσόντα - Κριτήρια: 

  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, συναφείς με το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης.
  • Τεκμηριωμένη συμμετοχή / εργασιακή εμπειρία σε Εθνικά ή Ευρωπαϊκά προγράμματα σε αντικείμενο συναφές με τη σύνθεση, το χαρακτηρισμό και την αξιολόγηση καταλυτικών υλικών.   
  • Συνέντευξη *

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Πέμπτη 12 Μαΐου 2022 και ώρα 14:00

   

   


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012