Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ'αριθμ 7225/28.07.2011 -1 θέση ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Η/Υ με σύμβαση έργου

 • 1
 • Συντάχθηκε 01-08-2011 13:28 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στα πλαίσιο της πράξης «Ηράκλειτος ΙΙ: Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης Διδακτορικής ¨Ερευνας» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθησης (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ) ΕΣΠΑ 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 10 «Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο με συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, που αναφέρονται παρακάτω :

  Θέση Απασχόλησης ΠΕ Μηχανικού Η/Υ με σύμβαση έργου.
  Διάρκεια Απασχόλησης : 36 μήνες. Συνολικό Ποσό : 15.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012