Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ'αριθμ. 7504/3-8-2011 για 4 θέσεις -ΔΑΣΤΑ

 • 1
 • Συντάχθηκε 04-08-2011 13:44 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στα πλαίσιο της πράξης «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πολυτεχνείου Κρήτης» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθησης (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ) ΕΣΠΑ 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 4 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο –ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε τέσσερα (4) άτομα με συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, που αναφέρονται παρακάτω :
  Θέση Νο1: Απασχόληση πτυχιούχου Τ.Ε. Γραφιστικής ή άλλων Σχολών Γραφικών Τεχνών της ημεδαπής ή αλλοδαπής με σύμβαση έργου.
  Περίοδος Απασχόλησης : 1 ανθρωπομήνας. Συνολικό Ποσό : 2.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
  Θέση Νο 2: Απασχόληση πτυχιούχου ΠΕ Θετικών Επιστημών, με σύμβαση έργου.
  Περίοδος Απασχόλησης : 21 μήνες. Συνολικό Ποσό : 39.900 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
  Θέση Νο 3: Απασχόληση πτυχιούχου ΠΕ Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης, με σύμβαση έργου.
  Περίοδος Απασχόλησης : 21 μήνες. Συνολικό Ποσό : 12.300 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
  Θέση Νο 4: Απασχόληση πτυχιούχου ΠΕ Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής Π.Ε, με σύμβαση έργου.
  Περίοδος Απασχόλησης : 20 μήνες. Συνολικό Ποσό : 18.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012