Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 1 θέση ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ, λήξη προσθεσμίας υποβολής αιτήσεων 23.12.2011

  • 1
  • Συντάχθηκε 08-12-2011 10:50 Πληροφορίες σύνταξης

    Ενημερώθηκε: -

    πρόσκληση για την απασχόληση με σύμβαση έργου για 6 μήνες 1 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ, στα πλαίσια της πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης του Πολυτεχνείου Κρήτης», ΥΠΟΕΡΓΟ 1 με τίτλο «ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ- ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ», που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) ΕΣΠΑ 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 4 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης-ΚΑΕ 80295» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους.
    Συνημμένα:

  • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012