Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για προμήθεια χημικών αναλωσίμων Κ.Ε. 82049

 • 1
 • Συντάχθηκε 21-09-2021 14:40 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με ανοικτές διαδικασίες, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την προμήθεια χημικών αναλωσίμων σε τρία (3) τμήματα, ως ακολούθως: τμήμα 1: Αέρια, τμήμα 2: Αντιδραστήρια φασματοφωτομετρίας, αισθητήρες και τμήμα 3: Διαλύτες, διαλύματα βαθμονόμησης, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Αλυσίδες αξίας για την διασπαστική μετάλλαξη των αστικών βιολογικών αποβλήτων σε προϊόντα βιολογικής προέλευσης στο πλαίσιο της πόλης (WaysTUP)» με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Νικόλαο Νικολαΐδη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82049.

  Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση.
  Για την ως άνω διαδικασία έχει εκδοθεί η από 13-09-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με την οποία δεσμεύθηκαν οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του προγράμματος για το οικονομικό έτος 2021 αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 16240/13-09-2021 (ΑΔΑ: 6ΤΑΣ469Β6Ν-ΣΩ4).

  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

  Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στο σύνολό τους στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 33790000-4 Υλικά άμεσης ανάλωσης, εργαστηριακά, χημικά.

  Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
  Τμήμα 1 : «Αέρια», εκτιμώμενης αξίας δύο χιλιάδων εννιακοσίων τριών ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (2.903,23 €), πλέον ΦΠΑ ποσού εξακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (696,77 €) και συνολικού ποσού τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (3.600,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
  Τμήμα 2 : «Αντιδραστήρια φασματοφωτομετρίας, αισθητήρες», εκτιμώμενης αξίας δύο χιλιάδων ογδόντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών (2.088,71 €), πλέον ΦΠΑ ποσού πεντακοσίων ενός ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (501,29 €) και συνολικού ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα ευρώ (2.590,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
  Τμήμα 3: «Διαλύτες, διαλύματα βαθμονόμησης», εκτιμώμενης αξίας δύο χιλιάδων επτακοσίων τριάντα τριών ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (2.733,87 €) πλέον ΦΠΑ ποσού εξακοσίων πενήντα έξι ευρώ και δεκατριών λεπτών (656,13 €) και συνολικού ποσού τριών χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα ευρώ (3.390,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα (έως τρία) και για το σύνολο των ειδών και της ποσότητας κάθε τμήματος.

  Η εκτιμώμενη αξία του συνόλου του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων επτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτών (7.725,80 €) πλέον ΦΠΑ 24 % και ποσού χιλίων οκτακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι λεπτών (1.854,20 €) και στο ποσό των εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ευρώ (9.580,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

  Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της.

  Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.

  Ο Διαγωνισμός είναι ηλεκτρονικός (συστημικός αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 139831) και η διαδικασία διεξαγωγής του θα είναι ηλεκτρονική μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.gr).

  Ως ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού έχει οριστεί η Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ.

  Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η Παρασκευή 08 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 20:00 μ.μ.

  Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

  Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν. 4412/2016 :
  -Στην ημερήσια τοπική εφημερίδα «Χανιώτικα Νέα» την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021
  -Στην εβδομαδιαία εφημερίδα «Νέοι Ορίζοντες» την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021.

  Περίληψη της διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του ν. 4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

  Η διακήρυξη και η περίληψη καταχωρήθηκαν επίσης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στις διευθύνσεις (URL): www.elke.tuc.gr και www.tuc.gr στη διαδρομή: Νέα ► Ανακοινώσεις ► Προκηρύξεις/Διακηρύξεις.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012