Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με πτυχιούχο Π.Ε Φιλολογίας ή Παιδαγωγικού Τμήματος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82367.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με πτυχιούχο Π.Ε Φιλολογίας ή Παιδαγωγικού Τμήματος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82367.

 • 1
 • Συντάχθηκε 22-09-2021 15:31 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του προγράμματος με τίτλο «Οργάνωση Κινητικότητας (2020-2021) Erasmus+ Βασική Δράση (ΚΑ1.03) - Ανώτατη Εκπαίδευση (2020-2021) Αρ. Σύμβασης 2020-1-EL01-KA103-077840», με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Μιχαήλ Ζερβάκη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82367, αποφασίζει την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ως ακολούθως: 

  Απασχόληση πτυχιούχου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Σχολής Φιλολογίας ή Παιδαγωγικού Τμήματος, ή ταυτόσημου/ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ[1].

  Διάρκεια σύμβασης: Τέσσερις (4) μήνες, οι οποίοι θα επιμεριστούν σε δύο (2) μήνες κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και δύο (2) μήνες κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

  Ποσό Αμοιβής: Πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 €) συμπ/νου ΦΠΑ και όλων των νομίμων κρατήσεων για το σύνολο της διάρκειας της σύμβασης. Το ποσό επιμερίζεται σε 2.500 € για κάθε εξάμηνο..

  Τόπος εκτέλεσης έργου: Πολυτεχνείο Κρήτης, Κουνουπιδιανά Χανίων. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση διακοπής της παρακολούθησης των δια ζώσης μαθημάτων λόγω πανδημίας, τα μαθήματα θα συνεχιστούν μέσω τηλεκπαίδευσης.

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι πτυχιούχος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ελληνικής Φιλολογίας  ή Παιδαγωγικού Τμήματος, ή ισότιμου τίτλου από σχολή της Ελλάδος ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει  τουλάχιστον πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει ελάχιστη προϋπηρεσία στη διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας σε ενήλικες αλλοδαπούς στον δημόσιο ή/και ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό (αποδεικνυόμενη από σχετικές βεβαιώσεις/συμβάσεις δημόσιου/ιδιωτικού φορέα). Η προϋπηρεσία θα μοριοδοτείται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Εφόσον η ως άνω εμπειρία αφορά ειδικά σε διδασκαλία ενηλίκων αλλοδαπών φοιτητών (ήτοι εμπειρία που προέρχεται από διδασκαλία σε ΑΕΙ της ημεδαπής ή του εξωτερικού), η συνολική βαθμολογία του υποψηφίου στο κριτήριο της εμπειρίας θα προσαυξάνεται * 1,5.

  Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα - Κριτήρια:

  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στο αντικείμενο της διδασκαλίας της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας, από Πανεπιστήμιο της Ελλάδος ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας (με αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ[1]), το οποίο θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
  • Σεμιναριακή επιμόρφωση στην διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας, αποδεικνυόμενη από βεβαιώσεις των φορέων στους οποίους αποκτήθηκε και από τις οποίες θα προκύπτουν οι συνολικές ώρες παρακολούθησης. (Υποψήφιος/α με τον μεγαλύτερο αριθμό ωρών παρακολούθησης  θα λαμβάνει τη μέγιστη βαθμολογία).,
  • Συνέντευξη*

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση, Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 08 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 14:00


  [1] Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία των τίτλων σπουδών ή των μεταπτυχιακών τίτλων, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων αντίστοιχων κατηγοριών εκπαίδευσης, οι οποίες χορηγήθηκαν δυνάμει της κείμενης Νομοθεσίας, ιδίως του Π.Δ. 38/2010, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4610/ 2019 και ισχύει.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012