Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 14033/03-08-2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 81810.

Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 14033/03-08-2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 81810.

 • 1
 • Συντάχθηκε 28-09-2021 13:57 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 16620/21-09-2021 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 14033/03-08-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων, για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, με Διπλωματούχο Σχεδιαστή Ενδυμάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Εννοιολογικός σχεδιασμός προϊόντων μόδας με χρήση τεχνητής νοημοσύνης» με κωδικό έργου: Τ1ΕΔΗ-03464 και ακρωνύμιο «AI-CFPD», με κωδικό MIS 5031304, της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Νικόλαο Μπιλάλη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81810. 


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012