Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για 1 σύμβαση μίσθωσης έργου με Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού, Π.Ε. Μηχανικών Κ.Ε. 82531

 • 1
 • Συντάχθηκε 28-09-2021 14:14 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο RE-EURECA-PRO The REsearch and innovation dimension of the European University on REsponsible Consumption And PROduction» με ακρωνύμιο: «RE-EURECA-PRO» και με αριθ. Συμβολαίου (101035798), που χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια του προγράμματος H2020-IBA-SwafS-Support-2-2020, με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82531 και επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Μιχαήλ Ζερβάκη δημοσιεύει πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, εξάμηνης διάρκειας, με δυνατότητα ανβανέωσης/παράτασης της σύμβασης, έναντι ποσού αμοιβής 8.400 € συμπ/νων όλων των νομίμων κρατήσεων.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία:
  Πρόταση κου/κας ………………. e-mail: ………….. (ώστε να καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τον υποψήφιο, προκειμένου να του γίνει γνωστός ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρότασής του)
  Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 17012/28-09-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
  Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης
  Υπ’ όψιν Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων
  κα Κουντουράκη Μαρία, τηλ. 28210 37037
  κα Κατσιούλη Μαρία, τηλ. 28210 37040

  Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ιδιωτικό ταχυδρομείο λαμβάνεται υπ’ όψιν η ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην Πρόταση του ενδιαφερομένου. Αντικατάσταση του Φακέλου Υποψηφιότητας ή διόρθωση αυτού ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής αυτού.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012