Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με Διπλωματούχο Μηχ. Περιβάλλοντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82146.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με Διπλωματούχο Μηχ. Περιβάλλοντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82146.

 • 1
 • Συντάχθηκε 29-09-2021 13:17 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Βιώσιμη διαχείριση υδροταμιευτήρων στη Μεσόγειο» που χρηματοδοτείται από το FONDATION PRINCE ALBERT II DE MONACO, με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82146 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον ΕΔΙΠ της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος κ. Κουτρούλη Αριστείδη, αποφασίζει την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ως ακολούθως:

  Θέση: Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ίδρυμα του εξωτερικού αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος σε αντικείμενο συναφές με τον τομέα της υδρολογίας ή/και επίπτωση της κλιματικής αλλαγής ή/και διόρθωση σφαλμάτων μεροληψίας.

  Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως και την λήξη του έργου την 30η/09/2022, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, με δυνατότητα επέκτασης του φυσικού/οικονομικού αντικειμένου χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, ως τη λήξη τυχόν παρατάσεων του έργου. Η ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του ΕΥ και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου.

  Ποσό: 9.000,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου.  

  Τόπος εκτέλεσης έργου:  Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος ή κατόχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ίδρυμα του εξωτερικού αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με την με τον τομέα της υδρολογίας ή/και επίπτωση της κλιματικής αλλαγής ή/και διόρθωση σφαλμάτων μεροληψίας, από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ίδρυμα του εξωτερικού αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.
  • Εργασιακή εμπειρία στην ανάλυση δεδομένων εποχικής πρόγνωσης.

  Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα - Κριτήρια:               

  • Εργασιακή εμπειρία στην ανάλυση υδρολογικών δεδομένων.
  • Εργασιακή εμπειρία στην διόρθωση σφαλμάτων μεροληψίας σε δεδομένα κλιματικών προσομοιώσεων  υψηλής χωρικής και χρονικής ανάλυσης. 
  • Εργασιακή εμπειρία στην μελέτη επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
  • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές σε αντικείμενο συναφές με υδρολογική ανάλυση και υδατικούς πόρους.

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 14:00


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012