Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια αναλωσίμων γραφείου Κ.Ε. 81807

 • 1
 • Συντάχθηκε 21-10-2021 12:04 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Καινοτόμος λέβητας υψηλής απόδοσης με χρήση «έξυπνων» επιφανειών μεταφοράς θερμότητας»,  με ακρωνύμιο Smart Boiler και κωδικό  Τ1ΕΔΚ-01980», της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Αριστομένη Αντωνιάδη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81807, προτίθεται να αναθέσει την προμήθεια των κάτωθι  αναλωσίμων γραφείου, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο παράρτημα της παρούσας.

  Παράρτημα Τεχνικών Προδιαγραφών 

  Aerofile φάκελα με φυσσαλίδες εσωτερικών διαστάσεων 35x44cm (τεμάχια 10), Aerofile φάκελα με φυσσαλίδες εσωτερικών διαστάσεων 24x34cm (τεμάχια 20), Κουτιά αρχειοθέτησης πλαστικά διαστάσεων τουλάχιστον 25x35x3cm - μαύρο χρώμα (τεμάχια 10), Ιωνία κιβώτιο αδρανούς αρχείου 32x36x29cm (τεμάχιο 1), Ιωνία κιβώτια αδρανούς αρχείου 34x24x26cm (τεμάχια 2).


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012