Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Π.Ε. Ηλεκτρολόγου/Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Π.Ε. επιστήμης πληροφορικής Κ.Ε. 82272

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Π.Ε. Ηλεκτρολόγου/Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Π.Ε. επιστήμης πληροφορικής Κ.Ε. 82272

 • 1
 • Συντάχθηκε 21-10-2021 12:52 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «BorderUAS - Semi-autonomous border surveillance platform combining next generation unmanned aerial vehicles with ultra-high-resolution multi-sensor surveillance payload» (H2020-SU-SEC-2019), με αριθμό συμβολαίου 883272 και κωδικό ΕΛΚΕ 82272, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών κ. Μιχαήλ Ζερβάκη προσκαλεί τους υποψηφίους να υποβάλλουν προτάσεις για την σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου.

  Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται εξαμηνιαία (6 μήνες) από την ημερομηνία της υπογραφής της και ως ποσό αμοιβής το ποσό των 3.000 € συμπεριλαμβανομένου όλων των νομίμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου. Tο εργολαβικό αντάλλαγμα απαλλάσσεται από το ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.5 της υπ’ αριθμ. Υπουργικής Απόφασης 1040588/1700/528/0014 (ΦΕΚ 335/23-4-97).

  Δίπλωμα/Πτυχίο: Ηλεκτρολόγου/Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών Π.Ε., ή Π.Ε. επιστήμης υπολογιστών, ή ισότιμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας δίπλωμα ή πτυχίο από ίδρυμα της Ελλάδος του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  Αριθμός ατόμων: (1)

  Αντικείμενο: Ο/Η υποψήφιος/α θα συνεισφέρει σε δράσεις που αφορούν στην υλοποίηση των ακόλουθων πακέτων εργασίας:
  D3.1 Multi sensor framework; interpretation and monitoring of multiple data streams
  D3.5 COTS procurement report; testing procured hardware
  D4.1 Data description and representation framework v2- Demonstrator
  D4.6 Data description and representation framework v1- Individual modalities implementation framework
  D5.1 Integration and testing of components
  D5.4 Front end integration connectors

  Τόπος υλοποίησης έργου: Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος & Εικόνας, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείου Κρήτης.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση, Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής μέχρι την Δευτέρα 08 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) σε ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ιδιωτικό ταχυδρομείο λαμβάνεται υπ’ όψιν η ημερομηνία αποστολής του φακέλου, όπως αυτή βεβαιώνεται από την υπηρεσία μεταφοράς του. Συμπλήρωση, διόρθωση ή αντικατάσταση του φακέλου επιτρέπεται μόνο μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012