Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 15753/2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε 82095.

Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 15753/2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε 82095.

 • 1
 • Συντάχθηκε 22-10-2021 10:37 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 18290/14-10-2021 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 15753/06-09-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Βιώσιμη διαχείριση των παράκτιων υπογείων υδάτων και μείωση της ρύπανσης μέσω καινοτόμου διακυβέρνησης σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα / Sustainable coastal groundwater management» και ακρωνύμιο «Sustain-COAST» με κωδικό «Prima2018-10», της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Χρηματοδότηση ελληνικών φορέων που συμμετέχουν επιτυχώς στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων της Ενότητας 2 του Prima», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Γεώργιο Καρατζά και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82095.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012