Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για 1 σύμβαση έργου για συνδιδασκαλία μαθημάτων στην Σχολή Αρχιτεκτόνων του Π.Κ. Κ.Ε. 82059

 • 1
 • Συντάχθηκε 22-10-2021 12:51 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για τη συμπληρωματική υποστήριξη της διδασκαλίας των μαθημάτων της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης: α) Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 5 και β) Αρχιτεκτονική Τεχνολογία: Εισαγωγή στην κατασκευή και στον βιοκλιματικό σχεδιασμό, κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον"», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο – Αλκέτα Ουγγρίνη και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82059.

  Ειδικότητα: Διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδας ή σχολή της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ

  Αντικείμενο: Ο/Η επιλεγείς/γείσα ανάδοχος θα αναλάβει τη συμπληρωματική υποστήριξη της διδασκαλίας των μαθημάτων της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης: α) Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 5 και β) Αρχιτεκτονική Τεχνολογία: Εισαγωγή στην κατασκευή και στον βιοκλιματικό σχεδιασμό.

  Πλήθος ατόμων: 1

  Διάρκεια σύμβασης: Χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

  Ποσό αμοιβής: 3.700,00 €, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων κρατήσεων

  Τόπος εκτέλεσης έργου: Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση, πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής μέχρι την Τρίτη 09 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) σε ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ.

  Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ιδιωτικό ταχυδρομείο λαμβάνεται υπ’ όψιν η ημερομηνία αποστολής του φακέλου, όπως αυτή βεβαιώνεται από την υπηρεσία μεταφοράς του. Συμπλήρωση, διόρθωση ή αντικατάσταση του φακέλου επιτρέπεται μόνο μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012