Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και αναλωσίμων Κ.Ε.52021

  • 1
  • Συντάχθηκε 22-10-2021 17:19 Πληροφορίες σύνταξης

    Ενημερώθηκε: -

    Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Υποστήριξη Εθνικών Ευρωπαϊκών και Διεθνών συμβάσεων χρηματοδότησης Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Λειτουργία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 2021)» με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Μιχαήλ Ζερβάκη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 52021, προτίθεται να αναθέσει την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και αναλωσίμων.

    Κατηγορία Δαπάνης ΓΛΚ: Η δαπάνη του παρόντος συμβατικού αντικειμένου θα βαρύνει τις πιστώσεις του ανωτέρω έργου και συγκεκριμένα την κατηγορία δαπάνης 14-03 Η/Υ και ηλεκτρονικά συγκροτήματα (Η/Υ, laptops, tablets, οθόνες, εκτυπωτές, ηλεκτρονικοί προβολείς και λοιπά περιφερειακά συστήματα).

    CPV: 30000000-9.

    Διάρκεια ισχύος προσφορών: Ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται σε δύο (2) μήνες.

    Χρόνος παράδοσης: Εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την κοινοποίηση της αναρτητέας στο ΚΗΜΔΗΣ απόφασης ανάθεσης στον ανάδοχο.

    Τόπος παράδοσης: ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης, Πολυτεχνειούπουλη, Κουνουπιδιανά, Χανιά - Γραφείο Ε4.014 – υπ’ όψιν κ.
    Μανδαλιανού Ηρακλή ή κ. Σκουνάκη Εμμανουήλ.

    Τρόπος πληρωμής: Εξόφληση μετά την παράδοση.

    Η πρόσκληση απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

    Περιεχόμενο τεχνικής – οικονομικής προσφοράς: Ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας υποβάλλει τεχνική – οικονομική προσφορά σύμφωνα με τα απαιτούμενα του παραρτήματος της πρόσκλησης, η οποία φέρει ημερομηνία, ιδιόχειρη υπογραφή, βεβαίωση γνησίου αυτής, καθώς και σφραγίδα της επιχείρησης.

    Επισημαίνεται ότι τα έγγραφα τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, θα πρέπει, επί ποινή απόρριψης, να είναι πρωτοτύπως υπογεγραμμένα και να φέρουν θεώρηση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι  εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

    Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς: Έως την 05η/11/2021 και ώρα 15:00.

    Τρόπος υποβολής προσφοράς: Οι προσφορές υποβάλλονται αποκλειστικά έντυπα, σε σφραγισμένο φάκελο, στην ακόλουθη
    διεύθυνση: ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης, Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων, Κτήριο Ε4.
    Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν περιέλθει στην ως άνω διεύθυνση έως και την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, άλλως
    θα απορρίπτονται ως μη κανονικές.

    Επισημαίνεται ότι στην εξωτερική ένδειξη του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης, καθώς και ο
    αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης (18849/22-10-2021).


    Συνημμένα:

  • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012