Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 18793/2021 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82059 (ΑΡΧ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 3)

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 18793/2021 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82059 (ΑΡΧ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 3)

 • 1
 • Συντάχθηκε 03-12-2021 13:21 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 21846/25-11-2021 πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 18793/22-10-2021 (ΑΔΑ: 6Γ5Ω469Β6Ν-9ΧΙ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με διπλ/χο Αρχιτέκτονα Μηχανικό, για τη συμπληρωματική υποστήριξη της διδασκαλίας του μαθήματος με τίτλο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 3», κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον"», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο-Αλκέτα Ουγγρίνη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82059.

  Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων συντρέχει εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ και του Πολυτεχνείου Κρήτης.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012