Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Εγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 18815/2021 πρόσκλησης ενδιαφέροντος (α) Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 5 και β) Αρχιτεκτονική Τεχνολογία) Κ.Ε. 82059

Εγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 18815/2021 πρόσκλησης ενδιαφέροντος (α) Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 5 και β) Αρχιτεκτονική Τεχνολογία) Κ.Ε. 82059

 • 1
 • Συντάχθηκε 03-12-2021 14:33 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 03-12-2021 14:35

  Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 21846/25-11-2021 πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 18815/22-10-2021 (ΑΔΑ: ΨΕΨ8469Β6Ν-ΡΞΡ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για τη συμπληρωματική υποστήριξη της διδασκαλίας των μαθημάτων της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης: α) Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 5 και β) Αρχιτεκτονική Τεχνολογία: Εισαγωγή στην κατασκευή και στον βιοκλιματικό σχεδιασμό, κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον"», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο – Αλκέτα Ουγγρίνη και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82059.

  Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων συντρέχει εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ και του Πολυτεχνείου Κρήτης.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012