Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών των Σχολών ΜΗΧΟΠ και ΧΗΜΗΠΕΡ του Πολυτεχνείου Κρήτης για το 2022

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών των Σχολών ΜΗΧΟΠ και ΧΗΜΗΠΕΡ του Πολυτεχνείου Κρήτης για το 2022

 • 1
 • Συντάχθηκε 19-04-2022 15:09 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Το Πολυτεχνείο Κρήτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με ανοικτές διαδικασίες, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών εκδρομών των ΜΗΧΟΠ και ΧΗΜΗΠΕΡ του Πολυτεχνείου Κρήτης για το έτος 2022, σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που θέτει η  υπ΄αριθμ 3264/19.4.2022 Διακήρυξη.

  Η προμήθεια επιμερίζεται στα παρακάτω δύο (2) τμήματα σύμφωνα με τα οριζόμενα του παραρτήματος Α’ «Τεχνικές Προδιαγραφές» της υπ΄αριθμ 3264/19.4.2022 διακήρυξης:

  ΤΜΗΜΑ 1: Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧΟΠ), πραγματοποίηση ομαδικής εκπαιδευτικής εκδρομής/άσκησης υπαίθρου στην Στερεά Ελλάδα - Εύβοια από τις 5 Ιουνίου έως την 10η Ιουνίου 2022 στο πλαίσιο του υποχρεωτικού μαθήματος «ΜΟΠ 706 -Ασκήσεις Υπαίθρου ΙΙΙ» (6ου εξαμήνου)», εκτιμώμενης αξίας, 13.709,68 € πλέον ΦΠΑ 3.290,32 €, ήτοι 17.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  ΤΜΗΜΑ 2: Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧΗΜΗΠΕΡ), πραγματοποίηση ομαδικής εκπαιδευτικής εκδρομής στη Ψυττάλεια, στον ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων και στη μονάδα επεξεργασίας νερού του Ασπροπύργου,  από τις 07 Ιουνίου έως τις 10η Ιουνίου 2022, στο πλαίσιο του μαθήματος «Ασκήσεις Πεδίου ΙΙ», εκτιμώμενης αξίας 12.903,22 € πλέον ΦΠΑ 3.096,78 €, ήτοι 16.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1 & 2 :   33.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο του διαγωνισμού (τμήμα 1, τμήμα 2) ή για κάθε τμήμα ξεχωριστά.

  Η κατακύρωση του διαγωνισμού μπορεί να γίνει σε έναν ή σε περισσότερους αναδόχους και έως δύο.

  Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ είναι η 29η Απρίλιου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00.

  Έντυπη προσφορά (φυσικός φάκελος): Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στην παρ. 2.4.2 της υπ΄αριθμ. 4264/19.4.2022 διακήρυξης στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Πολυτεχνείου Κρήτης, Κτήριο Ε5, Γραφείο 001, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά, 73100 Χανιά προκειμένου να πρωτοκολληθούν.

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : 05.05.2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00.

  Ζητούμενα δικαιολογητικά: Σύμφωνα την υπ΄αριθμ. 3264/19.04.2022 διακήρυξη.

  Τόπος διενέργειας: Οικονομική Υπηρεσία/ Τμήμα Προμηθειών, Κτήριο Ε5, Ισόγειο, Γραφείο 023, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά.

  Επισυνάπτονται: (α) η υπ΄αριθμ 3264/19.4.2022 διακήρυξη, (β) η υπ΄αριθμ 3265/19.4.2022 περίληψη, (γ) το έντυπο ΕΕΕΣ σε pdf και σε xml σε μορφή zip, (δ) το παράρτημα Δ' – ''Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς'' σε επεξεργάσιμη μορφή word. (ε) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΘΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (στ) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (ζ) ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών,

  Μιχάλης Πρώιμος


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012