Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Διαγωνισμός κάτω των ορίων για προμήθεια αναλωσίμων (εργαστηριακών και η/υ) Κ.Ε. 82420

 • 1
 • Συντάχθηκε 20-04-2022 11:11 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια αναλωσίμων (εργαστηριακών και η/υ) στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Βελτίωση της Προσαρμοστικότητας των Μεσογειακών Γεωργικών Συστημάτων στην Κλιματική Αλλαγή: Ανάδειξη του Ρόλου της Αποκατάστασής της Ποιότητας του Εδάφους και του Μικροβιώματος- RESCHEDULE», το οποίο χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο πλαίσιο του προγράμματος PRIMA, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Νικόλαο Παρανυχιανάκη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82420.

  Φορέας χρηματοδότησης: Το έργο χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο πλαίσιο του προγράμματος PRIMA. Το PRIMA είναι μια πρωτοβουλία του άρθρου 185 και συγχρηματοδοτείται από τον Ορίζοντα 2020, το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία.

  Για την διαγωνιστική διαδικασία έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 9002/19-04-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με την οποία δεσμεύθηκαν οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του προγράμματος για το οικονομικό έτος 2022 (ΑΔΑ: 6ΗΚΓ469Β6Ν-Ρ68) και ο με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ εγκεκριμένος προϋπολογισμός του ως άνω έργου 9000/19-04-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010424217).

  Είδος διαδικασίας: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, ενώ ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

  Τα υπό προμήθεια είδη εντάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 33790000-4 – Εργαστηριακά αναλώσιμα.

  Η σύμβαση υποδιαιρείται στα ακόλουθα τμήματα:

  Α/Α Τμήματος

  Προϋπολογισμός καθαρής αξίας

  Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

  Ποσοστό ΦΠΑ

  1

  2.863,60 €

  3.513,05 €

  6%, 24%

  2

  680,00 €

  843,20 €

  24%

  3

  3.779,70 €

  4.686,83 €

  24%

  4

  2.443,00 €

  2.859,22 €

  6%, 24%

  Αναλυτική περιγραφή του τεχνικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «Τεχνικές Προδιαγραφές» της διακήρυξης.

  Η συνολικά εκτιμώμενη αξία του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα έξι ευρώ και τριάντα λεπτών (9.766,30 €) πλέον ΦΠΑ ποσού δύο χιλιάδων εκατό τριάντα έξι ευρώ (2.136,00 €) και ποσού έντεκα χιλιάδων εννιακοσίων δύο ευρώ και τριάντα λεπτών (11.902,30 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

  Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα (έως τέσσερα) του διαγωνισμού.

  Ο χρόνος παράδοσης των αιτουμένων ειδών ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

  Κωδικός Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: Ο Διαγωνισμός είναι ηλεκτρονικός και θα διεξαχθεί μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.gr) – κωδικός 159694.

  Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: Πέμπτη 19 Μαΐου 2022 και ώρα 20:00 μ.μ.

  Ημερομηνία διενέργειας αποσφράγισης/αξιολόγησης προσφορών: Ως ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού  είχε οριστεί η Τρίτη 24 Μαΐου 2022 και ώρα 10:00 π.μ.

  Δημοσιότητα διαγωνισμού: Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) κι έλαβε μοναδικό αριθμό καταχώρησης ΑΔΑΜ: 22PROC010432178.

  Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν. 4412/2016 ως ακολούθως:  -Στην ημερήσια τοπική εφημερίδα «Χανιώτικα Νέα» την 29η-04-2022, -Στην εβδομαδιαία εφημερίδα «Νέοι Ορίζοντες» την 27η-04-2022.

  Ο διαγωνισμός καταχωρήθηκε επίσης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στις διευθύνσεις (URL):   www.elke.tuc.gr και www.tuc.gr στη διαδρομή: Νέα ► Ανακοινώσεις ► Προκηρύξεις/Διακηρύξεις.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012