Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών Κ.Ε. 82049

 • 1
 • Συντάχθηκε 26-04-2022 13:22 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια αναλωσίμων, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Αλυσίδες αξίας για την διασπαστική μετάλλαξη των αστικών βιολογικών αποβλήτων σε προϊόντα βιολογικής προέλευσης στο πλαίσιο της πόλης (WaysTUP)», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Νικόλαο Νικολαΐδη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82049.

  Φορέας χρηματοδότησης: Το έργο χρηματοδοτείται αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

  Για την διαγωνιστική διαδικασία έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 9046/19-04-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΥ6Η469Β6Ν-ΦΜ5) με την οποία δεσμεύθηκαν οι πιστώσεις της κατηγορίας δαπάνης 64-08 του προϋπολογισμού του προγράμματος για το οικονομικό έτος 2022 και το με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 20808/16-11-2021 πρωτογενές (ΑΔΑΜ: 22REQ010429107) και το με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 9036/19-04-2022 εγκεκριμένο (ΑΔΑΜ: 22REQ010432651) αίτημα του προϋπολογισμού του έργου.

  Είδος διαδικασίας: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, ενώ ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

  Τα υπό προμήθεια είδη εντάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 33790000-4 – Εργαστηριακά αναλώσιμα.

  Η σύμβαση υποδιαιρείται στα ακόλουθα τμήματα:

  α/α

  Είδος

  Ποσότητα

  Τιμή Μονάδας (Καθαρή Αξία)

  ΦΠΑ (%)

  Συνολικό Κόστος σε € (Χωρίς ΦΠΑ)

  Συνολικό Κόστος σε € (Με ΦΠΑ)

  1

  Τμήμα 1 - Αέρια: Αργό 5.0, φιάλη των 50ΛΤ, 200bar

  10

  210

  24

  2.100

  2.604

  Θα χρειαστούν πέντε (5) μεταφορές, ενώ δε θα απαιτηθεί η καταβολή ενοικίου φιαλών, καθώς το εργαστήριο διαθέτει δικές του φιάλες, τις οποίες ανταλλάσει με γεμάτες.

  2

   

   

  Τμήμα 2 - Διαλύτες, φίλτρα, οξέα, χημικά αντιδραστήρια: Nitric acid, p.a. ≥65%, 2.5L

  2

  145

  24

  290

  359,60

  Phosphoric acid, p.a. ≥85%, 2.5L

  1

  240

  24

  240

  297,60

  Pipette tips, 100-1000μL, 250/pkg

  10

  5,8

  24

  58

  71,90

  Pipette tips, 10-200μL, 500/pkg

  10

  7,3

  24

  73

  90,50

  ICP multi-element standard solution, for surface water testing (23 elements in dilute nitric acid), 100mL

  2

  240

  24

  480

  595,20

  Nitric acid, trace analysis ≥69%, 1L

  5

  158

  24

  790

  979,60

  Nylon Membrane Filters, Whatman, 0.45μm porosity, Φ25mm, 100/pkg

  2

  242

  24

  484

  600,20

  Membrane Filters, MFMCE, 0.45μm porosity, Φ47mm, 100/pkg

  10

  35

  24

  350

  434

  Acetone, technical grade for washing, 16kg

  1

  180

  24

  180

  223,20

  Σύνολο τμήματος:

  2.945,00

  3.651,80

  3

  Τμήμα 3 - Αναλώσιμα αναλυτικού οργάνου ICP-MS: Skimmer cone

  1

  890

  24

  890

  1.103,60

  Sampling cone

  1

  965

  24

  965

  1.196,60

  Rough pump oil, 4L

  1

  250

  24

  250

  310

  Σύνολο τμήματος:

  2.105,00

  2.610,20

  Σημείωση: Όλα τα παραπάνω πρέπει να είναι συμβατά με το αναλυτικό όργανο ICP-MS 7500 CX της Agilent και την αντλία κενού Edwards E2M18.

  Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας υποβάλλει προσφορά για ένα (1) έως και τρία (3) τμήματα του διαγωνισμού (σύνολο) και πάντως για το σύνολο των επιμέρους ειδών κάθε τμήματος, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς. Η τιμή προσφοράς θα πρέπει να εμπίπτει τόσο στα ως άνω προϋπολογισθέντα ποσά ανά επιμέρους είδος τμήματος, όσο και στο συνολικά προϋπολογισθέν ποσό του συνόλου των ειδών του τμήματος.

   

  Η συνολικά εκτιμώμενη αξία του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων εκατό πενήντα ευρώ (7.150,00 €) πλέον ΦΠΑ ποσού χιλίων επτακοσίων δεκαέξι ευρώ (1.716,00 €) και ποσού οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα έξι ευρώ (8.866,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

   

  Ο χρόνος παράδοσης των αιτουμένων ειδών ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

  Κωδικός Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: Ο Διαγωνισμός είναι ηλεκτρονικός και θα διεξαχθεί μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.gr) – κωδικός 159948.

  Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: Πέμπτη 19 Μαΐου 2022 και ώρα 20:00 μ.μ.

  Ημερομηνία διενέργειας αποσφράγισης/αξιολόγησης προσφορών: Ως ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού  είχε οριστεί η Τρίτη 24 Μαΐου 2022 και ώρα 10:30 π.μ.

  Δημοσιότητα διαγωνισμού: Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) κι έλαβε μοναδικό αριθμό καταχώρησης ΑΔΑΜ: 22PROC010451165.

  Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν. 4412/2016 ως ακολούθως:  -Στην ημερήσια τοπική εφημερίδα «Χανιώτικα Νέα» την 29η-04-2022, -Στην εβδομαδιαία εφημερίδα «Νέοι Ορίζοντες» την 04η-05-2022.

  Ο διαγωνισμός καταχωρήθηκε επίσης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στις διευθύνσεις (URL):   www.elke.tuc.gr και www.tuc.gr στη διαδρομή: Νέα ► Ανακοινώσεις ► Προκηρύξεις/Διακηρύξεις.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012