Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού, ειδικότερα ενός φορητού υπολογιστικού μηχανήματος, ενός monitor και ενός εκτυπωτή Κ.Ε ΕΛΚΕ 82531.

 • 1
 • Συντάχθηκε 27-04-2022 11:25 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «RE-EURECA-PRO The REsearch and innovation dimension of the European University on REsponsible Consumption And PROduction» με ακρωνύμιο: «RE-EURECA-PRO» και με αριθ. Συμβολαίου (101035798), που χρηματοδοτείται εξ’  ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια του προγράμματος H2020-IBA-SwafS-Support-2-2020, με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82531 και επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών κ. Μιχαήλ Ζερβάκη, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα σε υποβολή προσφοράς για την προμήθεια εξοπλισμού, ειδικότερα ενός φορητού υπολογιστικού μηχανήματος, ενός monitor και ενός εκτυπωτή, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο παράρτημα της παρούσας.

  Η πρόσκληση απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

  Προϋπολογιζόμενο κόστος συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: Ποσό χιλίων εξακοσίων ευρώ (1.600,00 €). 

  Τρόπος υποβολής προσφορών:

     Οι προσφορές υποβάλλονται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

  - Έντυπα, σε σφραγισμένο φάκελο στη διεύθυνση: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης: Υπ’ όψιν Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων ή

  - Ηλεκτρονικά, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: mzervakis@isc.tuc.gr και elkesupplies@isc.tuc.gr και valizioti@isc.tuc.gr μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών.

  Σε περίπτωση έντυπης αποστολής, η οικονομική προσφορά απαιτείται να υπογράφεται πρωτότυπα από τον νόμιμο εκπρόσωπο και να φέρει σφραγίδα της επιχείρησης

  Σε περίπτωση ηλεκτρονικής αποστολής, η οικονομική προσφορά, φέρουν σφραγίδα και υπογραφή νομίμου εκπροσώπου, με χρήση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, η οποία γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή από τους φορείς του δημοσίου, εφόσον η διακίνηση των εγγράφων είναι ηλεκτρονική, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 ν. 4727/2020.

  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 09 Μαΐου και ώρα 15:00.

  Επισημαίνεται ότι οι προσφορές (είτε σε έντυπη, είτε σε ηλεκτρονική μορφή) θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από το αρμόδιο τμήμα μέχρι και την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα, άλλως απορρίπτονται.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012