Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια επιστημονικού οργάνου Κ.Ε. 82606

 • 1
 • Συντάχθηκε 03-05-2022 09:10 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια επιστημονικού οργάνου και συγκεκριμένα αυτόματου συστήματος χημικής και φυσικής ρόφησης αερίων, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη καινοτόμων νανο-καταλυτικών υλικών και αντιδραστήρων για την αποδοτική και εκλεκτική υδρογόνωση του CO2 προς ελαφρές ολεφίνες (NANOLEFINS). Τ2ΕΔΚ-01378», το οποίο χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 στο πλαίσιο της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» (ID 16971) με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5149205 του Ελλάδα 2.0 - Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή κ. Μιχαήλ Κονσολάκη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ Κ.Ε. 82606.

  Φορέας χρηματοδότησης: Το έργο χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 στο πλαίσιο της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» (ID 16971) με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5149205 του Ελλάδα 2.0 - Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

  Για την διαγωνιστική διαδικασία έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 8850/15-04-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με την οποία δεσμεύθηκαν οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του προγράμματος για το οικονομικό έτος 2022 (ΑΔΑ: ΨΕΝΘ469Β6Ν-ΡΟ8) και ο με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ εγκεκριμένος προϋπολογισμός του ως άνω έργου 8815/15-04-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010456216).

  Είδος διαδικασίας: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, ενώ ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

  Το υπό προμήθεια επιστημονικό όργανο εντάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 38000000-5 – Επιστημονικά όργανα.

  Αναλυτική περιγραφή του τεχνικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «Τεχνικές Προδιαγραφές» της διακήρυξης.

  Η συνολικά εκτιμώμενη αξία του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των σαράντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (44.400,00 €) πλέον ΦΠΑ ποσού δέκα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα έξι ευρώ (10.656,00 €) και ποσού πενήντα πέντε χιλιάδων πενήντα έξι ευρώ (55.056,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

  Ο χρόνος παράδοσης των αιτουμένων ειδών ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.3

  Κωδικός Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: Ο Διαγωνισμός είναι ηλεκτρονικός και θα διεξαχθεί μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.gr) – κωδικός 160076.

  Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 και ώρα 20:00

  Ημερομηνία διενέργειας αποσφράγισης/αξιολόγησης προσφορών: Ως ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού  είχε οριστεί η Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 και ώρα 10:00 π.μ.

  Δημοσιότητα διαγωνισμού: Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) κι έλαβε μοναδικό αριθμό καταχώρησης ΑΔΑΜ: 22PROC010474257.

  Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν. 4412/2016 ως ακολούθως:  -Στην ημερήσια τοπική εφημερίδα «Χανιώτικα Νέα» την  Πέμπτη 05 Μαΐου 2022, -Στην εβδομαδιαία εφημερίδα «Νέοι Ορίζοντες» την Τετάρτη 04 Μαΐου 2022.

  Ο διαγωνισμός καταχωρήθηκε επίσης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στις διευθύνσεις (URL):   www.elke.tuc.gr και www.tuc.gr στη διαδρομή: Νέα ► Ανακοινώσεις ► Προκηρύξεις/Διακηρύξεις.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012