Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Ανταποδοτικές υποτροφίες Σχολής ΑΡΧ εαρινού εξαμήνου ακ. έτους 2021-2022 Κ.Ε. 82571

 • 1
 • Συντάχθηκε 04-05-2022 14:24 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγκριση της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 9127/20-04-2022 απόφασης-εισήγησης της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης για την απασχόληση μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, για τη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου, στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΕΔΒΜ184 με τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πολυτεχνείου Κρήτης, με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή Μιχάλη Λαγουδάκη και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82571.

  Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων συντρέχει εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ και του Πολυτεχνείου Κρήτης. Η υποβολή της ένστασης υποβολή της ένστασης πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε., όπου υπεβλήθησαν οι αιτήσεις υποψηφιότητας. Οι προβαλλόμενοι λόγοι επί της ενστάσεως θα πρέπει να είναι ειδικώς και επαρκώς αιτιολογημένοι και να στηρίζονται στους όρους της πρόσκλησης και την αξιολόγηση των υποψηφίων. Αρμόδιο όργανο για την εξέταση των ενστάσεων της παρ. 6 είναι η Επιτροπή Ενστάσεων της παρ. 3 του άρθρου 64 του ν. 4485/2017 (αρ. πρωτ. πράξης ανασυγκρότησης 4767/25-02-2022 ΑΔΑ: 9ΨΠΨ469Β6Ν-ΒΛΟ), η οποία αποφαίνεται επί του περιεχομένου των ενστάσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της ως άνω προθεσμίας η ένσταση θεωρείται ότι έχει απορριφθεί σιωπηρά. Οι προσωρινοί πίνακες καθίστανται αυτοδικαίως οριστικοί, χωρίς να απαιτείται η έκδοση απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων ή της προθεσμίας εξέτασης των ενστάσεων από την Επιτροπή Ενστάσεων, σε περίπτωση άσκησης ενστάσεων. Μετά την εξέταση των ενστάσεων οι τελικοί πίνακες των οριστικών αποτελεσμάτων επικυρώνονται από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012