Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ΙΔΟΧ στο πλαίσιο έργων Erasmus + K.E. 82608

 • 1
 • Συντάχθηκε 05-05-2022 12:31 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας, ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Κινητικότητα φοιτητών Όμιλος Πολυτεχνείου Κρήτης 2021-2023 Αριθμός Συμβασης Επιχορήγησης 2021-1-EL01-KA131-HED-000007586», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Μιχαήλ Ζερβάκη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82608.

  Απαιτούμενη ειδικότητα: Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ή ισότιμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο πτυχίο από σχολή της Ελλάδος ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ[1].

  Αριθμός ατόμων : 1

  Αντικείμενο απασχόλησης: Διαχείριση σε ακαδημαϊκό, διοικητικό και οικονομικό επίπεδο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κινητικότητας Φοιτητών και Προσωπικού Erasmus+, και συγκεκριμένα, κινητικοτήτων εισερχόμενων και εξερχόμενων φοιτητών για σπουδές και για πρακτική άσκηση και προσωπικού εισερχομένων και εξερχομένων μελών του προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση, με στόχο την υλοποίηση όλων των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων που θέτει το Πολυτεχνείο Κρήτης, το ΙΚΥ και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

  Πιο συγκεκριμένα, το αντικείμενο περιλαμβάνει ενέργειες για τη δημιουργία και διατήρηση καλών διμερών σχέσεων και συνεργασία με ευρωπαϊκά και διεθνή πανεπιστήμια-εταίρους, όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την εξασφάλιση ομαλής και ποιοτικής, σε όλα τα επίπεδα, κινητικότητας των φοιτητών για σπουδές και για πρακτική άσκηση καθώς και της ομαλής και ποιοτικής κινητικότητας του προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση, ενέργειες για την υποδοχή και εξυπηρέτηση φοιτητών και προσωπικού καθώς και όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την όσο το δυνατόν καλύτερη προώθηση του προγράμματος εντός του Πολυτεχνείου Κρήτης με τη διοργάνωση και υλοποίηση παρουσιάσεων και ενημερωτικών ημερίδων και ενημέρωση της ιστοσελίδας καθώς και ενέργειες για την παρακολούθηση προϋπολογισμού, τον έλεγχο και την υποβολή οικονομικών στοιχείων και εκθέσεων και οικονομικών πράξεων σε συνεργασία με την αντίστοιχη υπηρεσία του Ε.Λ.Κ.Ε.

  Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης και για δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα παράτασης έως την λήξη του έργου με τίτλο «Κινητικότητα φοιτητών Όμιλος Πολυτεχνείου Κρήτης 2021-2023 Αριθμός Σύμβασης Επιχορήγησης 2021-1-EL01-KA131-HED-000007586», ή την λήξη τυχόν παρατάσεων αυτού. Επισημαίνεται ότι το υπό υλοποίηση έργο αφορά σε πολλαπλά σχέδια του προγράμματος Erasmus + το οποίο περιλαμβάνει περισσότερα επιμέρους έργα, εντασσόμενα σε αυτό, μέρος των οποίων αφορά στους κάτωθι τίτλους, ενώ ένα άλλο μέρος αυτών θα προκύψουν μελλοντικά. Η δυνατότητα παράτασης της υπό σύναψη σύμβασης δύναται να αφορά στο σύνολο των επιμέρους έργων τα οποία εντάσσονται ή πρόκειται να ενταχθούν στο πρόγραμμα Erasmus + και έως την λήξη αυτών ή την λήξη τυχόν παρατάσεων αυτών:

  -«Κινητικότητα φοιτητών Όμιλος Πολυτεχνείου Κρήτης 2021-2023 Αριθμός Σύμβασης Επιχορήγησης 2021-1-EL01-KA131-HED-000007586», με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82608,

  -«Οργανωτική Στήριξη Όμιλος Πολυτεχνείου Κρήτης-Ανώτατη Εκπαίδευση Αρ. Σύμβασης 2021-1-EL01-KA131-HED-000007586», με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82609,

  -«Erasmus+ Βασική Δράση ΚΑ131- Ανώτατη Εκπαίδευση (2021-2022) Μαθησιακή κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού Αρ. Σύμβασης 2021-1-EL01-KA131-HED-000007899 με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82527,

  -«Erasmus+ Βασική Δράση ΚΑ131- Ανώτατη Εκπαίδευση (2021-2022) Οργανωτική υποστήριξη κινητικότητας 2021-2022 Αρ. Σύμβασης 2021-1-EL01-KA131-HED-000007899», με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82528, 

  -«Κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού Διεθνούς Κινητικότητας (ΚΑ107) 2020-2023 Αριθμός Σύμβασης Επιχορήγησης 2020-1-EL01-KA107-077946» με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82406

  -Οργάνωση Διεθνούς Κινητικότητας (ΚΑ107) 2020-2023 Αριθμός Σύμβασης Επιχορήγησης 2020-1-EL01-KA107-077946» με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82407.

  Τόπος απασχόλησης: Πολυτεχνείο Κρήτης, Κουνουπιδιανά Χανίων.

  Ωράριο απασχόλησης: Πλήρες (οκτάωρο).

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν αποκλειστικά έντυπα (σφραγισμένος φάκελος), πρόταση υποψηφιότητας, εμπεριέχουσα ως δικαιολογητικά συμμετοχής τα αποδεικτικά της συνδρομής των κριτηρίων/προσόντων που περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση έως την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) στη διεύθυνση:

  Πρόταση κου/κας ………………. e-mail: ………….. (ώστε να καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τον υποψήφιο, προκειμένου να του γίνει γνωστός ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρότασής του)

  Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 10121/05-05-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

  στη διεύθυνση:

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

  Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης

  Υπ’ όψιν Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων

  Για το εμπρόθεσμο της κατάθεσης της πρότασης λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και η ακριβής ώρα της κατάθεσης του φακέλου προς αποστολή, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παραλαβής του από το αρμόδιο τμήμα προμήθειας αγαθών, υπηρεσιών και μισθώσεων.  Αντικατάσταση ή συμπλήρωση του φακέλου υποψηφιότητας επιτρέπεται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή του.

  [1] Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία των τίτλων σπουδών ή των μεταπτυχιακών τίτλων, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων αντίστοιχων κατηγοριών εκπαίδευσης, οι οποίες χορηγήθηκαν δυνάμει της κείμενης Νομοθεσίας, ιδίως του Π.Δ. 38/2010, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4610/ 2019 και ισχύει.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012