Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού Κ.Ε. 82189

 • 1
 • Συντάχθηκε 10-05-2022 12:38 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «ΑΝαβάθμιση εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων για τη διαχείρΙση αυΞανόμενων αναγκών και τη μείωσΗ του λειτουργικού κόστους/ ΑΝΕΛΙΞΗ» του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Πέτρο Γκίκα και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82189.

  Προϋπολογισμός Παραδοτέου Π.4.1.1. με τίτλο: «Προμήθεια Aναλυτικής Συσκευής ICP (Inductively Coupled Plasma) και αναλωσίμων του για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης βαρέων μετάλλων και οργανικών ενώσεων»: 67.293,56 € συμπ/νου ΦΠΑ.

  Προϋπολογισμός Παραδοτέου Π.5.1.1. με τίτλο: «Προμήθεια Μικρού Εργαστηριακού Εξοπλισμού (Τμήμα 2 :Φορητό Φασματοφωτόμετρο Ορατού, Θερμοαντιδραστήρας χώνευσης COD, Θολόμετρο, Μανομετρική συσκευή μέτρησης BOD, Φορητός Μετρητής Πολλών Παραμέτρων και Τμήμα 3: Ψυχόμενος επωαστικός κλίβανος, Κλίβανος ξήρανσης, Φούρνος υψηλών θερμοκρασιών) για τον προσδιορισμό συνήθων παραμέτρων των λυμάτων»: 22.816,00 € συμπ/νου ΦΠΑ.

  Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στις εβδομήντα δύο χιλιάδες εξακόσια εξήντα εννέα ευρώ (72.669,00 €) πλέον ΦΠΑ ποσού δεκαεπτά χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (17.440,56 €) και συνολικού ποσού ενενήντα χιλιάδων εκατό εννέα ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (90.109,56 €).

  Τα υπό προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 38000000-5 – Εξοπλισμός εργαστηριακός.

  Η κατακύρωση του διαγωνισμού μπορεί να γίνει σε έναν ή και περισσότερους αναδόχους (έως τρεις).

  Τυχόν δικαίωμα προαίρεσης κατά το στάδιο της κατακύρωσης της σύμβασης δεν υφίσταται.

  Φορέας χρηματοδότησης: Η δαπάνη για τη σύμβαση βαρύνει το έργο με τίτλο «ΑΝαβάθμιση εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων για τη διαχείρΙση αυΞανόμενων αναγκών και τη μείωσΗ του λειτουργικού κόστους/ ΑΝΕΛΙΞΗ», του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται από κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση ( ΕΤΠΑ ) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

  Για την διαγωνιστική διαδικασία έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 10299/60-05-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ψ2ΧΜ469Β6Ν-ΧΣ4) με την οποία δεσμεύθηκαν οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του προγράμματος για το οικονομικό έτος 2022 και ο με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 10277/06-05-2022 εγκεκριμένος προϋπολογισμός του ως άνω έργου (ΑΔΑΜ: 22REQ010456216).

  Είδος διαδικασίας: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, ενώ ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

  Αναλυτική περιγραφή του τεχνικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «Τεχνικές Προδιαγραφές» της διακήρυξης.

  Ο χρόνος παράδοσης των αιτουμένων ειδών ορίζεται σε σαράντα (40) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

  Κωδικός Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: Ο Διαγωνισμός είναι ηλεκτρονικός και θα διεξαχθεί μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.gr) – κωδικός 154901.

  Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: Παρασκευή 27 Μαΐου 2022 και ώρα 20:00

  Ημερομηνία διενέργειας αποσφράγισης/αξιολόγησης προσφορών: Ως ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού  είχε οριστεί η Πέμπτη 02 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ.

  Δημοσιότητα διαγωνισμού: Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) κι έλαβε μοναδικό αριθμό καταχώρησης ΑΔΑΜ: 22PROC010521417.

  Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν. 4412/2016 ως ακολούθως:  -Στην ημερήσια τοπική εφημερίδα «Χανιώτικα Νέα» την  Παρασκευή 13 Μαΐου 2022, -Στην εβδομαδιαία εφημερίδα «ΤΑ ΣΕΛΗΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ» την Τετάρτη 18 Μαΐου 2022.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012