Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου και κήπων του Πολυτεχνείου Κρήτης.

 • 1
 • Συντάχθηκε 16-05-2022 16:02 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Κυρίες/ κύριοι,

  Σας προσκαλούμε να υποβάλλετε προσφορά για τη συντήρηση του πρασίνου και κήπων του Πολυτεχνείου Κρήτης (Πολυτεχνειούπολη και Γαλλική Σχολή) σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης υπ' αριθ. 3630/16.5.2022 πρόσκλησης.

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Είκοσι χιλιάδες εννιακόσια δεκαοκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά (20.918,80 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως τις  31.5.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00. 

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών,

  Μιχάλης Πρώιμος


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012