Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την για την ανανέωση συνδρομών της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΙΚΕΠ) του Πολυτεχνείου Κρήτης

 • 1
 • Συντάχθηκε 18-05-2022 12:05 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Το Πολυτεχνείο Κρήτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με ανοικτή διαδικασία, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανανέωση συνδρομών της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (Βι.Κε.Π.) του Πολυτεχνείου Κρήτης, η οποία υποδιαιρείται σε τρία (3) Τμήματα:

  Τμήμα 1: Ανανέωση ιδρυματικών συνδρομών σε ξενόγλωσσα περιοδικά “ΤΙΤΛΟΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022”, προϋπολογισμού 7.900,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % για την ηλεκτρονική συνδρομή και 6% για την έντυπη μορφή.

  Τμήμα 2: Ανανέωση ξενόγλωσσων, συνεργατικών (μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών), συνδρομών σε βάσεις δεδομένων “ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΟ 2022”, προϋπολογισμού 13.498,64 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

  Τμήμα 3: Ανανέωση ξενόγλωσσων, ιδρυματικών συνδρομών σε βάσεις δεδομένων “ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΟ 2022”,  προϋπολογισμού 9.736,48 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Συνολική αξία σύμβασης για τα τρία (3) τμήματα: 31.135,12 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα ή για όλα τα τμήματα. Οι προσφορές θα υποβληθούν για το σύνολο όλων των ειδών ανά Τμήμα.

  CPV: 64216200-5 & 22213000-6.

  Η δαπάνη βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό έτους 2022 του Πολυτεχνείου Κρήτης, ΚΑΕ 1259α.

  Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

  Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016 και στην Κ.Υ.Α. 64233 (ΦΕΚ Β’ 2453/9.6.2021). Αρ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 160996.

  Καταληκτική Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 06.06.2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00.

  Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 09.06.2022 ημέρα Πέμπτη και  ώρα 13:00.

  Ζητούμενα δικαιολογητικά και τρόπος υποβολής προσφορών: Σύμφωνα την υπ΄αριθμ. 3600/13.05.2022 διακήρυξη.

  Έξοδα δημοσιεύσεων: Τα έξοδα δημοσίευσης στον τοπικό τύπο θα βαρύνουν τον/τους ανάδοχο/χους.

  Επισυνάπτονται: (α) Διακήρυξη 3600/13.5.2022 με ΑΔΑΜ, (β) Περίληψη 3601/13.5.2022 με ΑΔΑ, (γ) Έντυπο ΕΕΕΣ σε pdf & xml (zip), (δ) Παράρτημα Α' ''Τεχνικές Προδιαγραφές - Πίνακες συμμόρφωσης'' σε επεξεργάσιμη μορφή word, (ε) Παράρτημα Δ' ''Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς'' σε επεξεργάσιμη μορφή word, (στ) Εγχειρίδιο χρήσης εγγεγραμμένων οικονομικών φορέων, (ζ) Οδηγίες ορθής υποβολής προσφορών, (η) Έντυπο συλλογής στοιχείων εκπαιδευομένων

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών

  Μιιχάλης Πρώιμος


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012